• Document: SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*
  • Size: 448.07 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 13:31:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* Data wpływu SP ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* (wypełnia sąd) SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* Pouczenie 1. Formularz należy wypełnid czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleo i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślid. 2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnid albo skreślid. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślid w sposób uniemożliwiający dopisywanie. 3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyd jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyd podpis. 1. Sąd, do którego są składane sprzeciw lub zarzuty 2. Sygnatura akt (nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział) SĄD REJONOWY W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podad: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej mającej zdolnośd sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podad numer telefonu. 3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty) 3.1.1. Pozwany i jego adres 3.2.1. Pozwany i jego adres 3.1.2. Pełnomocnik pozwanego 3.2.2. Pełnomocnik pozwanego 3.1.3. Adres pozwanego do doręczeo (jeżeli jest on 3.2.3. Adres pozwanego do doręczeo (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) 4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku tak*/nie* odpowiedzi „nie” należy wypełnid i dołączyd formularz DS) W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podad imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów. 5.1. Strona powodowa 5.2. Strona pozwana Projekt pn: „Usłysz nasz głos. Stworzenie Rady Seniorów Gminy Mieroszów” dofinansowany ze środków Programu 33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego - w całości* - w części* (dokładnie określid zaskarżoną częśd żądania głównego lub ubocznego – np. z tytułu odsetek) .............................................................................................................................................................. 7. Zarzuty i wnioski pozwanego Należy przytoczyd zarzuty, które pozwany, pod rygorem ich utraty, powinien zgłosid przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Projekt pn: „Usłysz nasz głos. Stworzenie Rady Seniorów Gminy Mieroszów” dofinansowany ze środków Programu 33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - zgłaszam zarzut* ……………………………………………………………………………………………………………………. (dokładnie określid jaki) - składam powództwo wzajemne* (w takim wypadku należy wypełnid i dołączyd formularz pozwu wzajemnego – PW) - zgłaszam inne wnioski* (wskazad jakie) Projekt pn: „Usłysz nasz głos. Stworzenie Rady Seniorów Gminy Mieroszów” dofinansowany ze środków Programu 33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 8. Żądanie zwrotu kosztów procesu Projekt pn: „Usłysz nasz głos. Stworzenie Rady Seniorów Gminy Mieroszów” dofinansowany ze środków Programu 33 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 9. Uzasadnienie Należy wskazad kolejno: - fakty, które pozwany przyznaje, - fakty, którym pozwany zaprzecza, - fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne. W piśmie stanowiącym sprzeciw albo zarzuty pozwany powinien przytoczyd okoliczności faktyczne oraz dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie lub zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeo i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Projekt pn: „Usłysz nasz g

Recently converted files (publicly available):