• Document: WYKORZYSTANIE RECYKLATÓW TWORZYW POLIMEROWYCH W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
  • Size: 678.44 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 21:09:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

I Bezpieczeństwo i ekologia Sebastian BIAŁASZ, Tomasz KLEPKA WYKORZYSTANIE RECYKLATÓW TWORZYW POLIMEROWYCH W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W artykule omówiono temat zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych, otrzymanych w drodze procesów tech- nologicznych oraz zużycia wyrobu. Przedstawiono metody recykling materiałowego, surowcowego i energetycznego oraz do- konano przeglądu prawnych ustaleń dotyczących gospodarki odpadami. Ponadto podano przykłady zastosowania w/w odpa- dów w ponownym procesie wytwarzania komponentów stosowanych w motoryzacji oraz środowisku ruchu drogowego oraz przeprowadzono badania wpływu wykorzystania regranulatu do produkcji tych części. WSTĘP Obecnie materiały z tworzyw polimerowych są wykorzystywane niemal w każdej dziedzinie gospodarki. Stale rosnące zużycie two- rzyw polimerowych oraz długi czas ich rozpadu generuje istotny do rozwiązania problem zagospodarowania odpadów z tworzyw poli- merowych. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest recykling materiałowy, surowcowy i energetyczny, który pozwala na ponowne włączenie odpadów do obiegu produkcyjnego. Nadal jednak znaczącym sposobem na zagospodarowanie odpadów tego typu jest ich składowanie, jest to metoda najmniej korzystna pod względem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. W Polsce w 2012 roku powstało około 1,48 mln ton pokonsumenckich odpadów z tworzyw polimerowych, z czego około 24% poddano recyklingowi Rys. 1. Struktura zużycia tworzyw polimerowych na świecie w 2007 mechanicznemu, około 17% odzyskowi energii, natomiast pozostałe roku [8] 59% odpadów trafiło na składowiska. W porównaniu do średniej europejskiej jest to nadal mało. Obecnie wdrażana jest w Polsce W branży motoryzacyjnej oraz budowlanej (a dokładniej budo- nowa polityka zagospodarowania odpadów, co daje nadzieję, że wy infrastruktury drogowej) wykorzystywane są materiały polimero- nastąpi przyspieszenie w odchodzeniu od składowania odpadów we w postaci litej, kompozytów, tworzyw porowatych, czy elastome- z tworzyw polimerowych, na rzecz recyklingu mechanicznego rów. Wszystkie te rodzaje tworzyw charakteryzują się innym sposo- i energetycznego. Wpływ na recykling mają również napełniacze bem recyklingu, w rozumieniu ponownego wykorzystania do pro- dodawane do tworzyw polimerowych w celu poprawienia ich para- dukcji. W związku z tym, istnieje szereg rozwiązań na ponowne metrów przetwórczych oraz właściwości uzyskiwanych wytworów. przetwórstwo i wykorzystanie tych materiałów, co pozwala zmniej- W krajach UE uzyskano wysoki poziom recyklingu materiało- szyć koszty produkcji oraz zwiększyć ochronę środowiska. wego wynoszący niewiele ponad 21%, pozostaje zatem do zago- spodarowania około 80% odpadów. Niewiele ponad 29% osiągnął 1. TWORZYWA POLIMEROWE W MOTORYZACJI średni poziom odzyskiwania energii z odpadów tworzywowych w krajach UE, przy czym w krajach zachodniej Europy wyniósł on Skalę wykorzystywania tworzyw polimerowych do produkcji więcej niż w krajach Europy Wschodniej. Niektóre kraje kierują do współczesnych pojazdu, można łatwo zaobserwować, oglądając spalania prawie 80% odpadów pokonsumenckich. Polska natomiast pojazdy zarówno z zewnątrz, gdzie nadwozie i podwozie posiada wykorzystuje odpady do produkcji energii w znacznie mniejszym szereg części polimerowych jak atrapy, zderzaki, zasłonki, opony, stopniu, co może prowadzić do kar począwszy od 2014 roku w itp., oraz wewnątrz pojazdu, gdzie z materiałów tych wykonywane przypadku niewywiązania się z obowiązku recyklingu 60% odpadów są takie części jak fotele, tablice rozdzielcze, tapicerki, i inne ele- polietylenowych. Na rysunku 1 przedstawiono wykres struktury menty wyposażenia wnętrza. Dodatkowo znaczy udział wykorzy- zużycia tworzyw polimerowych na świecie, w stosunku do reszty stywanych tworzyw, ma również wypełnienie niewidocznych miejsc świata kraje Europy odpowiadają za około 20% ogólnego zużycia w pojeździe, jak np. absorbery, elementy bezpieczeństwa biernego, tworzyw polimerowych. [9, 12] czy wypełnienia przestrzeni. Tworzywa wykorzystywane przy pro- dukcji pojazdów możemy podzielić na 4 główne grupy: lite, porowa- te, kompozyty oraz elastomery. Przykłady wykorzystania materiałów porowatych przedstawiono na rysunku 2. 6/2017 AUTOBUSY 63 I Bezpieczeństwo i ekologia

Recently converted files (publicly available):