• Document: Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser
  • Size: 149.28 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 14:16:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Arbetsmiljöansvar – för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser © Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design, Johanna Möller Janauri 2010 Arbetsmiljöverket Tfn 08-730 90 00. Fax 08-735 85 55. www.av.se Förord Utvecklingen i arbetslivet har gått mot mer tillfälliga arbetsförhåll- anden av olika innehåll och längd. Nya anställnings- och arbets- former har uppkommit och nya begrepp har börjat användas. Det innebär att många arbetsgivare utför arbete på platser där de har svårt att påverka arbetsförhållandena. Det kan exempelvis röra sig om varudistribution, byggnadsarbete eller hemtjänst. Men arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för det syste- matiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön, oavsett var perso- nalen arbetar. Vid personaluthyrning, arbete på tillfälliga och gemensamma arbetsställen och vid arbete i annans hem är det särskilt viktigt att arbetsgivaren noggrant planerar och följer upp arbetet. Den här vägledningen lyfter fram arbetsgivarens ansvar och hur det ansvaret förhåller sig till skyldigheterna för den som hyr in personal, är samordningsansvarig eller råder över ett arbets- ställe. Arbetsmiljöverket Mikael Sjöberg generaldirektör 3 Innehållsförteckning Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kort om systematiskt arbetsmiljöarbete . . . . . . . 8 Personaluthyrning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Allmänt Uthyrarens SAM för uthyrd personal Före uthyrningen Under uthyrningen Efter uthyrningen Checklista för uthyraren Inhyrarens SAM för inhyrd arbetskraft Före inhyrningen Under inhyrningen Efter inhyrningen Checklista för inhyraren Föreskrifter om personaluthyrning Entreprenad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Skillnad på personaluthyrning och entreprenad Konsultverksamhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tidsbegränsad anställning. . . . . . . . . . . . . . . . 23 Extern eller anställd personal? Faktorer som talar för att personen är anställd Faktorer som talar mot att personen är anställd 4 Arbete på tillfälliga arbetsställen. . . . . . . . . . . 26 Allmänt Ansvaret för den som råder över arbetsstället Checklista för den som råder över arbetsstället Ansvaret för arbetsgivaren Checklista för arbetsgivaren Föreskrifter för den som råder över arbetsstället Arbete i annans hem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Allmänt Checklista för arbetsgivaren Fastighetsägare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Bostadshus Fastighet med arbetslokaler Upplåtarens ansvar Beställare av ett arbete. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Lästips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Exempel på föreskrifter från Arbetsmiljöverket 5 Inledning Många arbetsgivare utför arbete på platser där de har svårt att i tillräcklig utsträckning påverka och ta ansvar för arbetsförhål- landena. Exempel är varudistribution, byggnadsarbete och hem- tjänst. Allt fler arbetsgivare gör också rationaliseringar, omorgani- sationer eller inför nya anställningsformer. Det finns arbetsgivare som behåller sin kärnverksamhet och anlitar entreprenörer eller konsulter till annan verksamhet som arbetsgivaren behöver få utförd. Det är ändå alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för de anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett sys- tematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för alla arbetstagare, oavsett var de arbetar. För att komplettera arbetsgivaransvaret har arbetsmiljö- lagen lagt till skyldigheter även på andra personer. Till exempel när arbetsgivaren har svårt att utöva sitt ansvar och sina skyldigheter för personal som inte finns på det egna arbetsstället eller om perso- nalen arbetar under inflytande av annan arbetsgivare. Även andra faktorer än de arbetsgivaren kan åtgärda, påverkar arbetsmiljön för den uthyrda personalen. I den här boken vill vi beskriva hur uthyrd arbetskraft och arbe

Recently converted files (publicly available):