• Document: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
  • Size: 2.3 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 07:28:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UNITAT 11 MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 BATXILLERAT Mecanismes de transmissió directa L’arbre és una peça, generalment cilíndrica, capaç de transmetre un moviment circular i, per tant, també un moment o parell motor. L’eix és una peça, que generalment també sol ser cilíndrica, sobre la qual giren unes altres peces d’un conjunt mecànic. Arbre Acoblaments Acoblament flexible Acoblament rígid Acoblament amb disc de fricció Junta de Cardan o junta universal Acoblament mòbil Mecanismes articulats (I) El mecanisme de quatre barres articulades és un dispositiu molt simple format per quatre barres unides entre si amb articulacions. Si les barres unides a l’estructura giren completament s’anomenen manetes, i si només oscil·len s’anomenen balancins. Quatre barres articulades El mecanisme de biela infinita o jou escocès transforma el moviment circular en moviment rectilini, i viceversa. Jou escocès Mecanismes articulats (II) El mecanisme de biela-maneta transforma el moviment circular en moviment rectilini, i viceversa, de manera il·limitada, però tenint en compte que el moviment rectilini és alternatiu. Mecanisme biela-maneta Transmissió mitjançant elements flexibles (I) Les transmissions mitjançant elements flexibles són unions que s’utilitzen quan s’ha de transmetre el moviment d’un eix a un altre que es troba a una certa distància del primer. N’hi ha de dos tipus: transmissió per corretja i transmissió per cadena. Representacions de les transmissions Tipus de corretges de transmissió Càlcul de velocitats Transmissió mitjançant elements flexibles (II) Relació de transmissió La relació de transmissió (i) entre dues politges indica el nombre de voltes que fa l’eix de sortida per cada volta que fa el d’entrada. A partir de la relació de moments es pot afirmar que com més petita sigui la relació de transmissió o més gran sigui la reducció, més gran serà el parell de sortida.  En el cas de les corretges trapezials: Transmissió mitjançant engranatges (I) Els engranatges són mecanismes de transmissió de moviment circular mitjançant rodes dentades.  Rectes.  Helicoïdals. Tipus  Cònics. d’engranatges  Interiors.  Pinyó-cremallera.  El cargol sense fil. Representacions dels tipus d’engranatges Transmissió mitjançant engranatges (II) Càlcul de velocitats i relacions de transmissió ω1 i ω2: velocitats angulars dels engranatges d’entrada i sortida. z1 i z2: nombre de dents dels engranatges respectius. La relació de transmissió (i) és la relació que hi ha entre la velocitat de sortida i la d’entrada.  En el cas de les cremalleres: Característiques geomètriques dels engranatges rectes (I)  Diàmetre primitiu (Dp): diàmetre d’una  Altura del cap de la dent (h1): valor del circumferència teòrica que coincidiria mòdul en mm. amb el diàmetre de la roda de  Altura del peu de la dent (h2): 1,25 transmissió si no hi hagués dents als vegades el valor del mòdul en mm. engranatges.  Gruix de la dent: sol ser igual a la  Nombre de dents (z). meitat del valor del pas en mm.  Mòdul (m): relació entre la  Distància entre eixos (C): distància circumferència primitiva i el nombre de entre els dos centres dels engranatges. dents.  Pas (p): llargada de l’arc que hi ha  Diàmetre exterior (De): diàmetre de la entre dos punts homòlegs de dues dents circumferència màxima que arriba fins al consecutives, mesurat sobre la cap de les dents. circumferència primitiva. Característiques geomètriques dels engranatges rectes (II)  Diàmetre interior o de fons (Di): diàmetre de la circumferència que passa pel fons de les dents. Paràmetres de les rodes dentades  Diàmetre de base (Db): diàmetre de la circumferència a partir de la qual es generen els perfils evolvents de les dents.  Recta de pressió: recta normal al punt de tangència, o punt primitiu, entre els dos costats de dues dents en contacte.  Angle de pressió (Φ): angle que formen la recta de pressió i la recta perpendicular als radis primitius i que passa pel punt primitiu. Paràmetres de les rodes conduïda i conductora Lleves i excèntriques Les lleves i les e

Recently converted files (publicly available):