• Document: Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU
  • Size: 37.63 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 22:53:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYS TYKA WIEDZY O ZARZĄD ZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. M etodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych 1.3. Typy badań naukowych 1.4. Procedury badawcze 1.5. Przedmiot badań i metody dochodzenia do twierdzeń w nauce o zarządzaniu 1.6. Ewolucja wiedzy o organizacji i zarządzaniu Bibliografia Rozdział 2 KIEROWANIE 2.1. Pojęcia podstawowe 2.1.1. Czym jest kierowanie zespołami ludzkimi? 2.1.2. Kiedy rodzi się potrzeba kierowania? 2.1.3. Co kształtuje zapotrzebowanie na pracę kierowniczą? 2.2. Zarządzanie, administrowanie, rządzenie 2.3. Role kierownicze 2.4. Funkcje kierownicze 2.5. Kwalifikacje kierownicze 2.5.1. Umiejętności specjalistyczne 2.5.2. Umiejętności koncepcyjne 2.5.3. Umiejętności wywierania wpływu 2.6. Władza kierownicza 2.6.1. Istota władzy w organizacjach 2.6.2. Autorytet jako źródło władzy 2.6.3. Wymiary władzy 2.7. Od kierownika nadzorcy do kierownika przywódcy 2.7.1. Ewolucja ról kierowniczych 2.7.2. Czym jest przywództwo? 2.7.3. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne 2.8. Style kierowania 2.8.1. Cechy morfologiczne stylu kierowania 2.8.2. Potencjalny i rzeczywisty styl kierowania 2.8.3. Główne style kierowania. Cechy i warunki racjonalnego stosowania Bibliografia Rozdział 3 PLANOWANIE 3.1. Wprowadzenie 3.2. Planowanie – próba zdefiniowania pojęcia 3.3. Planowanie i jego związki z innymi funkcjami zarządzania 3.4. Przedsiębiorstwo jako podmiot planujący przedsięwzięcia 3.4.1. Procedura planowania – aspekt formalny 3.4.2. Procedura planowania – aspekt merytoryczny 3.4.2.1. Cele i zadania 3.4.2.2. Zasady postępowania 3.4.2.3. Planowanie zasobów 3.5. Zasięg czasowy planu 3.5.1. Planowanie strategiczne 3.5.2. Planowanie taktyczne 3.5.3. Planowanie operacyjne 3.6. Planowanie przedsięwzięć w strategii rozwoju przedsiębiorstwa 3.6.1. Istota i rodzaje 3.6.2. Kryteria oceny przedsięwzięć kapitałowych 3.7. Biznes plan jako narzędzie projektowania przedsięwzięć kapitałowych 3.7.1. Istota, funkcje oraz dylematy opracowania biznes planu 3.7.2. Korzyści dla przedsiębiorstwa z przygotowania biznes planu 3.7.3. Funkcje i adresaci biznes planu 3.7.4. Ograniczenia biznes planu 3.7.5. Kryteria oceny biznes planu 3.7.6. Struktura biznes planu Bibliografia Rozdział 4 ORGANIZACJA 4.1. Istota organizacji 4.1.1. Proces organizowania – ujęcie czynnościowe pojęcia organizacja 4.1.2. Rezultat organizowania – atrybutowe ujęcie organizacji 4.1.3. Rezultat organizowania – rzeczowe ujęcie organizacji 4.1.4. Statyczne i dynamiczne składniki organizacji 4.2. Czynniki strukturotwórcze 4.2.1. Otoczenie organizacji 4.2.2. Zasoby organizacji 4.2.3. Strategia organizacji 4.3. Proces specjalizacji stanowisk pracy i komórek organizacyjnych 4.3.1. Ilościowy i jakościowy podział pracy 4.3.2. Kryteria łączenia stanowisk pracy 4.4. Więzi organizacyjne 4.5. Piony organizacyjne 4.6. Organizacje zdecentralizowane 4.6.1. Istota decentralizacji zarządzania 4.6.2. Organizacje dywizjonalne 4.6.3. Organizacje holdingowe 4.7. Organizacje elastyczne 4.7.1. Cechy organizacji elastycznych 4.7.2. Struktury macierzowe 4.7.3. „Odchudzone przedsiębiorstwo” 4.7.4. Organizacje wirtualne i przedsiębiorstwa fraktalne 4.8. Spiętrzenie kierowania jako cecha organizacji 4.9. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność 4.9.1. Formułowanie obowiązków 4.9.2. Formułowanie uprawnień 4.9.3. Formułowanie odpowiedzialności 4.10. Formalizacja 4.10.1. Kiedy rodzi się potrzeba formalizacji firmy? 4.10.2. Proces kształtowania się organizacji formalnej 4.10.3. Dokumenty przedstawiające organizację formalną Bibliografia Rozdział 5 MOTYWACJA 5.1. Istota i mechanizmy motywacji 5.1.1. Istota motywacji 5.1.2. M echanizmy motywacji 5.2. Potrzeby jako determinanty zachowań ludzi 5.2.1. Istota i klasyfikacja potrzeb 5.2.2. Indywidualizacja potrzeb ludzkich i czynniki ja warunkujące 5.3. M odele motywacji 5.4. Narzędzia motywacji 5.4.1. Perswazja 5.4.2. Warunki motywacji 5.4.3. Bodźce 5.5. System wynagrodzeń 5.5.1. Cele i składniki systemu wynagrodzeń 5.5.2. Determinanty systemu wynagrodzeń 5.5.3. Projektowanie systemu wynagrodzeń 5.6. Bodźce niematerialne 5.6.1. Bodźce niematerialne ukierunkowane na pracę 5.6.2. Bodźce niematerialne dotyczące pracownika 5.7. Wytyczne skutecznego stosowania bodźców 5.8. O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy Bibliografia Rozdział 6 KONTROLA 6.1. Współczesne podejście do kontroli 6.2. Etapy procesu kontroli 6.2.1. Ustalenie norm i metod pomiaru sprawności procesu 6.2.2. Pomiar podlegających kontroli parametrów procesu 6.2.3. Porównanie mierzonych parametrów z przyjętymi normami 6.2.4. Analiza odchyleń 6.2.5. Podjęcie działań korygujących 6.3. Rodzaje kontroli 6.3.1. Kontrola operatywna 6.3.2. Kontrola strategiczna 6.3.3. Kontrola finansowa 6.4. Funkcje kontroli 6.5. Kontrola pośrednia i bezpośrednia (samokontrola) 6.6. Cechy sprawnej kontroli 6.6.1. M ierzalność parametrów kontroli 6.6.

Recently converted files (publicly available):