• Document: ANGOL IGÉK ÉS IGENEVEK
  • Size: 290.81 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 08:58:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ANGOL IGÉK ÉS IGENEVEK SOK TÁBLÁZATTAL ÉS KÉTNYELVŰ PÉLDÁVAL DR. BUDAI LÁSZLÓ Anyanyelvi lektor Christopher Ryan Minden jog fenntartva. Publio Kiadó, 2012 ELŐSZÓ Mi a szerepe a táblázatoknak? Nézzük csak ezeket a kétnyelvű példákat! My friend is a very clever boy. Nagyon okos fiú a barátom. The teachers like my friend. A tanárok szeretik a barátomat. I have given my friend a good book. Egy jó könyvet adtam a barátomnak. A my friend mind a három jelentésében (a barátom, a barátomat, a barátomnak) más-más helyre kerül, de alakilag változatlan marad, míg magyar megfelelője három különböző formát ölt, de azonos helyen maradhat. A magyar nyelvben többnyire a toldalékokból, az angolban pedig a szövegben elfoglalt helyükből tudjuk meg a szóalakok konkrét jelentését. A táblázatok az angol nyelv lényegét tárják a tanuló szeme elé. Könnyen áttekinthetővé, megjegyezhetővé teszik a nyelvtant. A nyelvi szerkezetek lényeges egységeit különítik el egymástól, de ugyanakkor egyben is láttatják az egész szerkezetet; a példasorok egyben tartják a hasonló módon viselkedő nyelvi elemeket. Ha egészben sajátítjuk el a mondatokat, nem kell tudatosan építkeznünk, és a téglahordás közben el-elbotlanunk. Mi a jelentősége a sok példamondatnak? A legtöbb nyelvtankönyv egy-két példával illusztrálja a szabályokat, majd felsorolja azokat a szavakat, amelyekkel hasonló példákat alkothat a tanuló. Az újabb példák megszerkesztése azonban általában nehezebbnek bizonyul, mint gondolnánk. Könyvünk nem sorol fel mondatokba, szerkezetekbe ágyazandó szavakat, listák helyett konkrét példákban mutat be mindent. A közel másfél száz pontba szedett igegrammatika valamennyi példája kétnyelvű. A nyelvtanulók többsége igényli a példák kétnyelvűségét. A magyar fordítások egyértelművé teszik a jelentést, nem hagyják kétségben a tanulót, és felmentik a felesleges szótározás alól. Ahol csak lehet, támaszkodunk az anyanyelvre. Meggyőződésünk, hogy anyanyelvi ismereteink nagymértékben segítik az idegen nyelvek tanítását és tanulását. Mit tanulhat a kezdő tanuló a könyvből? Az igével és az igenévvel kapcsolatos legegyszerűbb tudnivalók is megtalálhatók a könyvben, könnyen érthető és használható példák sorával. A haladó tanuló mindent megtalál a könyvben, amit érdemes tudni az angol igéről és igenévről. Nélkülözhetetlen, de érthető elméleti alapokra építve, a példák sokasága közvetlen gyakorlati célokat szolgál. Jó tanulást kívánunk kezdőknek, haladóknak és mindazoknak, akik a sor eleje és vége között lépdelnek valahol! A Szerző AZ IGE 1. AZ IGÉK SZERKEZETE 1. Általános tudnivalók az angol igeragozásról 1. Az angol igealakok – néhány kivételtől eltekintve – nem képesek az alany számára és személyére utalni, ezért a ragozást a kötelező névmási alannyal kezdjük: I (én), you (te/ön/maga), he/she/it (ő/az), we (mi), you (ti/önök/ maguk), they (ők). A névmások e szokásos sorrendjétől azonban eltérünk az alábbi okok miatt: a) Amint látjuk, az angolban nincs tegezés és magázás, ezért a you csak egyszer fordul majd elő a ragozásokban többes szám második személyként, hiszen eredetileg is többes szám volt. b) Az egyes szám harmadik személyben megkülönböztetünk hímnemű (he), nőnemű (she) és semleges (it) névmásokat. Használatukat általában a természetes nem határozza meg: a boy-ra he-vel, a girl-re she-vel, a book-ra it-tel utalunk. Mivel az ige alakja leginkább csak az egyes szám harmadik személyben tér el a többi személytől, a he/she/it a sor végére kerül. A névmási alanyok sorrendje tehát így alakul át táblázatainkban: I (én), we (mi), you (te/ön/maga, ti/önök/m aguk), they (ők), he/she/it (ő/az). 2. Az angol igének csak alanyi ragozása van, nem képes a tárgyra utalni. A magyar ige tárgyas ragozását az angol igéhez tett tárggyal adhatjuk vissza: Olvasok. I am reading. Olvasom. I am reading it. Az egyszerűség kedvéért az angol ragozott igék magyar jelentéseként mindenkor az ige határozatlan/alanyi ragozását adjuk meg, bár ugyanaz az angol igealak vagy igecsoport a magyar határozott/tárgyas ragozásnak is megfelel, ha tárgyat teszünk hozzá. 3. Az igeidők nevéhez hozzátehetjük a Tense (= igeidő/idő) szót: Simple Present Tense (egyszerű jelen idő), Simple Past Tense (egyszerű múlt idő) stb. Az egyszerűség kedvéért azonban a Tense szót el fogjuk hagyni. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a tense (igeidő) és a time (idő) két különböző fogalom. A time, a tényleges idő független minden nyelvtől, míg a tense, azaz a lehetséges igealakok bizonyos szempontú csoportja

Recently converted files (publicly available):