• Document: Openbare versie Aangetekend verstuurd. Double RR B.V. Postbus AJ PURMEREND. Datum. Ons kenmerk. Pagina. Betreft
  • Size: 2 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:49:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

AFM Openbare versie Aangetekend verstuurd Double RR B.V Postbus 358 1440 AJ PURMEREND Datum Ons kenmerk Pagina I van 31 Betreft beslissing op bezwaar Geachte heer [A], Bij besluit van 30 december 2014heeft. de Autoriteit Financiéle Markten (AFM) aan Double RR Holding B.V. (Double RR) een besfuurlijke boete opgelegd van € 37.500,- vanwege overtreding van artikel 4: I 1, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (WfÐ. Tegen dit besluit heeft Double RR bezwaar gemaakt. De AFM heeft besloten het boetebesluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen. De beslissingopbezsxraar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf II bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de gronden van bezwaar en geeft de AFM vervolgens een beoordeling van de gronden van bezwaar.Inparagraaf IV gaat de AFM in op de publicatie. lnparagraaf V staat het besluit van de AFM. Tot slot bevat paragraaf VI de rechtsgangverwijzing. Het verslag van de hoorzitting is opgenomen als bijlageI en maakt integraal onderdeel uit van deze beslissing op bezwaar. Het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 2 enin bijlage 3 wordt een overzicht van de betrokken rechtspersonen gegeven. I. Procedure 1 Bij besluit van 30 december 2014 heeft de AFM aan Double RR een bestuurlijke boete opgelegd vanwege overtreding van artikel4:l l, tweede lid, Wft (het Boetebesluit). 2. Bij brief van 6 februari 2015 heeft Double RR bezwaar gemaakttegen het Boetebesluit. In deze brief heeft Double RR tevens verzocht om een termijn van vier weken om de bezwaargronden in te dienen. J. Op verzoek van Double RR heeft de AFM bij brief van 10 februari 2015 een termijn van zes weken gegeven om de gtonden van bezwaar in te dienen. 4. Per e-mailbericht van 19 maart20li verzocht Double RR wederom uitstel van de termijn om haar gronden vanbezwaar in te dienen. Stichting Autoriteit Financiële Markten Bezoekadres Vijzelgracht 50 Kamer van Koophandel Amsterdam, w. 41207 7 59 Postbus 11723. l00l GS Amsterdam Kenmerk van deze brief: Telefoon +31 (0)20-7972000. Fax +31 (0)20-7973800 . www.aftn.nl Datum Ons kenmerk Pagina 2van3l 5. Per e-mailbericht van 23 maart2}l5 heeft de AFM Double RR nogmaals een termijn van vier weken gegeven om de gronden vanbez.Jraal in te dienen. 6. De gronden vanbez\ryaar heeft Double RR brj brief van 20 apnl20l5 ingediend. 7. Per e-mailbericht van l1 mei 2015 verzoekt Double RR om een kopie van het dossier. 8. Per e-mailbericht van eveneens I I mei 2015 stuurt de AFM de inhoudsopgave van het dossier op aan Double RR en wijst zij Double RR op de kosten die voor het kopiëren en verzenden in rekening worden gebracht. De AFM verzoekt Double RR aan te geven of zij het volledige dossier wenst of bepaalde bladzijden uit het dossier. 9 Per e-mailbericht van l8 mei 2015 waagl Double RR hoeveel bladzijden het dossier behelst en merkt zij op dathet overzicht van signalen ontbreekt. 10. Per e-mailbericht van l9 mei 2015 bericht de AFM datzij niet exact kan aangeven uit hoeveel bladzijden het dossier bestaat. Verder merkt de AFM op dat zic,};,inhet dossier alleen die signalen bevinden die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming. 11 Op 22 mei 2015 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Op diezelfde dag heeft de AFM - naar aanleiding van de hoorzitting - vragen gesteld dan wel om informatie verzocht, te weten: - de datum van de verkoop van de kredieþortefeuille en een kopie van de koopovereenkomst; - een toelichting waarom kosten, die in eerste instantie niet in de jaarrekening van 2013 waren opgenomen, wel zijn opgenomen in de versie die in de bezwaarfase aan de AFM is verzonden (ve

Recently converted files (publicly available):