• Document: TURSUN BEY TARİH-İ EBU L FETH SULTAN MEHMET HAN
  • Size: 364.66 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 17:38:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

30 Doğu Batı Ekseni, Mart 2017, Cilt 1, Sayı 2 TURSUN BEY “TARİH-İ EBU’L FETH SULTAN MEHMET HAN” Ceylan OKTAY Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. 1. Hayatı Giriş Tursun Bey hakkındaki bilgilere Fatih Sultan Mehmet döneminde yazdığı eseri XV. asırda Osmanlı tarihçisidir. Mah- Tarih-i Ebu’l-Feth’de ulaşabiliriz. Aslında lası Lebibidir. Kitabında methettiği Bursa kendisinin yazar olmadığını ama padişahın veya civarı halkından olması tahmin edil- teveccühü ve lütuflarına duyduğu minneti mektedir. Aslında amcası Cebe Ali Bursalı ifade etmek için eserini yazmıştır. Fatih ve olması babasının ölümünden sonra da ken- II. Beyazıd döneminin ilk altı yılını kaleme disine Bursa’da tımar tevcih edilmiştir. Ki- almıştır. Bu dönemlerde birçok seferlere tabında adını zikretmediği babasının Bursa katılıp bunları kendi eserinde yansıtmıştır. halkından olduğu düşünülmektedir. Hayatı Tursun Bey 1456 yılındaki Belgrad kuşat- hakkında fazla bilgi olmamakla birlikte sa- masında bir nevi vakanüvislik görevi yap- dece kitabındaki bilgilerden yararlanmak- mıştır. Sinop’un teslimi için İsfendiyaroğlu tayız1. Baş defterdar, Akıncı Beyi ve Tarih- İsmail Bey’e gönderilen mektubunda biz- çidir. Asıl adı Tur-i Sina’dır. Galat olarak zat kaleme almıştır. II. Belgrad zamanında Tursun Bey lakabı ile meşhur olmuştur. defterdar-ı devlet olmuştur3. Sırbistan’a Medrese öğrenimi gördü. Uzun yıllar Fatih karşı yapılan her seferde kendini göster- Sultan Mehmet’in hizmetinde bulunmuş- miştir. 1460 yılında Trabzon seferinde Di- tur. 1453 yılında İstanbul’un alınışında Fa- van kâtipliği yapmıştır. Sonra da Anadolu tih’in yanında görev almıştır. Ayasofya’ya ve daha sonra Rumeli Defterdarı oldu. II. Fatih girdiğinde beraberinde bulunan ki- Beyazıd zamanında da bu memuriyetle kal- şiler arasında Tursun Bey’de bulunmuştur. mıştır. Tursun Bey Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un ev ve dükkânlarının sayım ve saltanatı zamanı ile Beyazid’in saltanatının tespiti işlerinde çalışmıştır2. ilk altı yılına ait Tarih-i Ebu’l-Feth adlı ese- rini yazdı. Eser 1496-1500 yılları arasında kaleme alınmıştır4. 3 Tekindağ, “Tursun Bey” , İslam Ansiklopedisi, İstan- 1 M.C. Şehabeddin, Tekindağ, “Tursun Bey” , İslam bul, 1988, Cilt 12/2, ss. 123. Ansiklopedisi, İstanbul, 1988, Cilt 12/2, ss. 122. 4 , Franz, Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserle- 2 , M. Orhan, Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları, Mi- ri, Trc. Coşkun Üçok, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınla- lenyum Yayınları, İstanbul, ss. 127 2002. rı, Ankara, 2000, ss. 29. Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğu Dergisi Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğu Dergisi JOURNAL 31 ratorluk dönemine geçişin ilk kronik örne- ği olarak kabul edebiliriz7. Dursun Bey Kili ve Akkirman’ın fethi Tursun Bey’in felsefesi bir yakla- haberi üzerine II. Beyazid için bir şiir yaz- şımla kaleme aldığı eseri Tarh-i Ebu’l-Feth dığını belirtmiştir. Daha sonra Eflak ve Mi- (Fatih’in Tarihi) anlamına gelmektedir ve dilli seferlerine iştirak etti. Ganimetlerin Türkçedir. Buna rağmen anlatım dili Fars- dağıtımı sırasında kendisine de pay verildi. ça öğeleri çağrıştırmaktadır. Tursun Bey’in Bir yıl sonra Bosna seferine de katıldı ve eserindeki dil ve üslup yapısı aynı dönem- savaşın cereyanı hakkında bilgi vermiştir. de yaz

Recently converted files (publicly available):