• Document: OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ
  • Size: 6.03 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 21:58:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ 1 JAKUB HANÁK M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 9.3.2015 Určení zjištěné ceny pozemku: východiska 2  právní úprava  §§ 9 až 13 ZOM  §§ 1 až 9, 48a až 53 oceňovací vyhlášky  přílohy č. 2 až 7 oceňovací vyhlášky  obecně závazné vyhlášky obcí: cenové mapy  podklady  viz přednáška č. 1 M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 9.3.2015 Postup při ocenění 3 Získání Určení druhu Ocenění podkladů pozemku M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 9.3.2015 Zastavěné Rozdělení pozemků dle ZOM Stavební Nezastavěné Plochy skutečně Zemědělské zastavěné Lesní Lesní Zalesněné nelesní Vodní plochy Jiné M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 4 9.3.2015 Společné zásady 5  rozhoduje skutečný stav při nesouladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí (§ 9 odst. 5 ZOM)  důvodem je nepřesná evidence, pozvolné změny v terénu či neplnění ohlašovací povinnosti vůči KN  součástí pozemku jsou stavby (§ 4 odst. 3, § 10 odst. 8 ZOM)  výjimky stanovené NOZ – právní otázka  stavba na cizím pozemku je důvodem pro snížení ceny pozemku  součástí pozemku jsou trvalé porosty  výjimkou lesní školky (NS: 25 Cdo 73/2004)  cena pozemku se snižuje o cenu věcných břemen  § 49 vyhlášky: nejvýše o 80 % z ceny pozemku M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 9.3.2015 Ilustrace nesouladu 6 M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 9.3.2015 Ilustrace nesouladu (2) 7 M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 9.3.2015 Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěné Ostatní plochy: již Podle ZOM zastavěné Zastavěná plocha a nádvoří S umístěnou stavbou Nezastavěné S právem stavby Plochy skutečně zastavěné Pozemky v JFC M17468K Oceňování pozemků - Přednáška č. 2 8 9.3.2015 Stavební pozemky: zásady 9  samostatné vymezení pojmu  StZ: stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem  StZ: zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami  zákon č. 338/1992 Sb.: Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby.  nikoliv všechny stavby relevantní (§ 9 odst. 4 ZOM):

Recently converted files (publicly available):