• Document: Projekt budowlany z elementami wykonawczymi
  • Size: 402.22 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:15:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TOM II- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘRZNE Egz. nr 1 Projekt budowlany z elementami wykonawczymi Temat (Obiekt): PB-Przebudowy z rozbudową części Hali magazynowej na Strażnicę OSP wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 271/6, 271/4 w m. Nawojowa.  Instalacja wod-kan, Adres obiektu: dz. ew. nr 271/6 oraz 271/4, obr. Nawojowa, Gmina Nawojowa Branża: Sanitarna Stadium: Projekt budowlany z elementami wykonawczymi Inwestor: Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2, 33- 335 Nawojowa Projektował: mgr inż. Wojciech Potoczek Sprawdził: mgr inż. Marcin Długosz Październik 2016 r. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja wod-kan ................................................................................................................................................ 3 1.1. Podstawa opracowania. ................................................................................................................................... 3 1.2. Cel realizacji........................................................................................................................................................ 3 1.3. Zakres opracowania. ........................................................................................................................................ 3 1.4. Rozwiązania projektowe. ................................................................................................................................. 3 1.4.1. Instalacja wody zimnej użytkowej. ............................................................................................................ 3 1.4.2. Instalacja wody ciepłej. ................................................................................................................................ 4 1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. ................................................................................................................ 4 1.5. Uwagi końcowe. ................................................................................................................................................. 5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik 1: Decyzja uprawnienia budowlane Wojciech Potoczek Zaświadczenie o wpisie do MOIIB Wojciech Potoczek, Załącznik 2: Decyzja uprawnienia budowlane Marcin Długosz Zaświadczenie o wpisie do MOIIB Marcin Długosz, Załącznik 3: Oświadczenie projektanta, Załącznik 4: Informacja BIOZ, SPIS RYSUNKÓW: rysunek: skala: IS-1 Instalacja wod-kan - Rzut parteru 1 : 50 2 OPIS TECHNICZNY 1. Instalacja wod-kan 1.1. Podstawa opracowania. - Zlecenie Inwestora, - P.B. Architektura, - Obowiązujące normy i przepisy. 1.2. Cel realizacji. Celem realizacji jest wbudowanie instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w projektowanej przebudowie z rozbudową części Hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą na dz. nr ew. 271/6, 271/4, w m. Nawojowa. 1.3. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje instalacje:  wody zimnej,  wody ciepłej,  wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 1.4. Rozwiązania projektowe. Woda do budynku doprowadzona zostanie z projektowanego przyłącza wodociągowego (wg odrębnego opracowania). 1.4.1. Instalacja wody zimnej użytkowej. Woda do budynku dostarczana będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego. Wymiarowanie przewodu wodociągowego dokonano metodą przepływu obliczeniowego wg PN- 92/B1706. Ze względu na charakter projektowanego budynku oraz przy założeniu, iż wypływ jednostkowy punktów czerpalnych qn < 0,5 dm3; 0,1 <  qn  20 dm3, przepływ q określono wg wzoru: q = 0,682 x (qn)0,45 – 0,14 [l/s] szt. qn Σqn - umywalka 7 0,07 0,49 - miska ustępowa 4 0,13 0,52 - zlewozmywak 3 0,07 0,21 - natrysk 1 0,15 0,15 - pisuar 1 0,30 0,30 - zawór czerpalny 1 0,15 0,15 Σqn = 1,82 Przepływ oblic

Recently converted files (publicly available):