• Document: Robin de Ruiter WOBEC POLITYKI USA, SYJONIZMU I WOLNOMULARSTWA
  • Size: 5.74 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 13:27:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Robin de Ruiter WOBEC POLITYKI USA, SYJONIZMU I WOLNOMULARSTWA Świadkowie Jehowy wobec polityki USA, syjonizmu i wolnomularstwa Wydawnictwo Księży Sercanów wchodzi w skład ORbO R o b in de R u iter Świadkowie Jehowy w obec polityki WSA, syjonizmu i w olnom ularstw a WYDAWNICTWO KSIĘŻY SERCANÓW R e d a k cja i p ro je k t g r a f ic z n y W ydaw n ictw o D E H O N K o r e k t a ję z y k o w a Z esp ó ł Z a zezwoleniem władzy kościelnej I m p rim i p o t e s t 17.04.2007 r. L. dz. 118/200 7 ks, T adeu sz M ic h a łek SCJ prowincjał ORIGINAL Durach Pro Fide Catholica Original: D ie g eh eim e M acht hin ter den Z eugen Jehovas Copyright: © 2005 Robin de Ruiter Auteur: Robin de Ruiter Tłumaczenie: Zenon Marzec Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. ISBN 978-83-7519-018-2 © 2007 W ydawnictwo Księży Sercanów ul. Saska 2 ,3 0 -7 1 5 Kraków tel. 0 (*)1 2 2 9 0 -5 2 -9 8 ,2 9 0 -5 2 -9 9 e-mail: dehon@wydawnictwo.net.pl sprzedaz@wydawnictwo.net.pl www.wydawnictwo.net.pl Druk: Drukarnia Pijarów, Kraków 2007 Podziękowania Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję p od adresem tłumacza, pan a Zenona Marca. Serdecznie dziękuję za cenną współpracę następującym pisarzom i badaczom , którzy są ekspertami tematu, na­ leżą do nich: Darek Barefoot, Fritz Springmeier, Walter Krappath, Giinther Pape, Franz Stuhlhofer, Antonio Car- rera oraz Jose Fierro Córdova. Chciałbym podziękow ać również Elle Wiltjer, Javier Palmero Colinas, Jutta Birlenberg, Marco van Basten, Harry Wijnhold, Heidi de Ruiter-Frank oraz memu ojcu Cebastiaan de Ruiter, którzy dzielnie pom agali mi swymi wiadomościami i uwagami, służyli współpracą i wspar­ ciem, które mi ofiarowali. Wstęp Już wiele napisano o Towarzystwie Strażnica oraz jego członkach - Świadkach Jehowy. Jednak tylko nie­ wielu pisarzy zajmujących się tą tematyką demaskuje ukrytą władzę stojącą za tą pseudoreligijną organizacją. Najbardziej zaskakujące jest to, że wielu członków kadry kierowniczej sekty nie wie, kto znajduje się na szczycie władzy. Równie mało są oni wtajemniczeni w rzeczywistą rolę, jaką powszechnie odgrywa Towarzystwo Strażnica. Wydaje się niemożliwe wniknięcie w tajemnice, które są znane jedynie nielicznym członkom ścisłego kierow­ nictwa. Czy istnieje jednak jakaś metoda, przy pomocy któ­ rej można by przedrzeć się do tajemnicy tajemnic? Kto kieruje organizacją u jej podstaw? Czy jest ona częścią jakiegoś planu? Jakie są jej tajemnice? Są to pytania, na które czytelnik bez wątpienia będzie mógł sam odpo­ wiedzieć, po przeczytaniu tego interesującego studium. Śledząc karty tej książki czytelnik sam będzie sędzią. Wierzę, że stanie się tak częściowo dzięki zapoznaniu się z oczywistymi faktami, a częściowo dzięki umiejętno­ ści czytania pomiędzy wierszami. Sędziowie będą zdol­ ni odsłonić straszną tajemnicę władzy, która tkwi ponad tą organizacją. 7 Mam nadzieję, że czytelnicy, członkowie sądu przy­ sięgłych, skorzystają z tego nowego naświetlenia sprawy i wyciągną z tego własne, daleko idące wnioski. Chciał­ bym podkreślić, że po przeczytaniu tego opracowania będą mogli wydać własny sąd - oparty na faktach, a nie na podejrzeniach. Zwracam uwagę na to, że jedynym celem tej pra­ cy jest wyjaśnienie związków Towarzystwa Strażnica z określonymi ukrytymi władzami. Chciałbym również podkreślić, że książka ta nie jest wymierzona przeciwko członkom Towarzystwa Strażnica, lecz wyłącznie prze­ ciwko ich przywódcom i niewidocznym naczelnikom, którzy działają za kulisami tej organizacji. Aby czytelnik uzyskał głębsze spojrzenie na związki panujące między Towarzystwem Strażnica a jego pod­ ziemnymi władzami, na początku kilku pierwszych roz­ działów przedstawiłem krótkie - a niekiedy także nieco dłuższe - wprowadzenie historyczne. W całej pracy będzie używane zamiennie wyrażenie Świadkowie Jehowy i Badacze Pisma Świętego - skróco­ na forma oficjalnej nazwy Międzynarodowe Stowarzy­ szenia Badaczy Pisma Świętego (w rzeczywistości używali oni początkowo nazwy „Badacze Pisma Świętego”, a od 1931 roku zmienili ją na Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.), a także sekta. Wszystkie umieszczone w książce fakty zostały przy­ toczone z największą starannością - na podstawie pew­ nych źródeł. Mam nadzieję, że praca ta nie tylko będzie pożytecz­ n

Recently converted files (publicly available):