• Document: Bestemmingsplan De Bedriegertjes ONTWERP
  • Size: 978.45 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 08:38:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

B e s t e m m i n g s pl a n D e B e d ri e g e r t j e s ONTWER P B e s t e m m i n g s pl a n D e B e d ri e g e r t j e s ONTWER P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding Separaat bijgevoegd: - Ecologisch onderzoek De Bedriegertjes - Vleermuizenonderzoek De Bedriegertjes te Bergen - Nota Inspraak en Overleg Bestemmings- plan De Bedriegertjes 21 maart 2011 Projectnummer 022.11.50.00.04 T o e l i c h t i n g 022.11.50.00.04.toe I n h o u d s o p g a v e 1 Inleiding 5 2 Planbeschrijving 7 2.1 Bestaande situatie 7 2.2 Het plan 8 3 Beleidskader 11 3.1 Provinciaal beleid 11 3.2 Regionaal beleid 13 3.3 Gemeentelijk beleid 13 4 Milieu- en andere afwegingsaspecten 15 4.1 Water 15 4.2 Cultuurhistorie en archeologie 17 4.3 Ecologie 19 4.4 Externe veiligheid 21 4.5 Luchtkwaliteit 22 4.6 Wegverkeerslawaai 23 4.7 Bodem 24 4.8 Bedrijven en wonen 25 5 Juridische toelichting 27 5.1 Algemeen 27 5.2 Bestemmingsplanprocedure 28 5.3 Toelichting op de bestemmingen 29 6 Uitvoerbaarheid 33 6.1 Economische uitvoerbaarheid 33 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 33 022.11.50.00.04.toe I n l e i d i n g Segesta Groep is voornemens 26 woningen te bouwen op de locatie van het voormalige tennispark De Bedriegertjes aan de Pinksterbloemweg te Bergen. Het betreft hier een herontwikkelingslocatie. Het plan behelst een combinatie van vrijstaande, rijen- en dubbele woningen. Tevens zullen enkele (starters)- appartementen worden gerealiseerd. Navolgende afbeelding geeft de ligging van de locatie weer. Figuur 1. Ligging plangebied Eén van de redenen om het tennispark te beëindigen en hieraan een andere AANLEIDING invulling te geven, is dat op de huidige locatie niet kan worden uitgebreid en dat geen adequate verlichting kan worden gerealiseerd. Met deze beperkingen aan de locatie kan in de nabije toekomst geen sluitende exploitatie van het tennispark worden verkregen. Een andere reden is dat de kantine en het ten- nispark als milieuhinderlijk wordt gezien. De minimaal gewenste afstand van 50 meter tot de omringende woningen wordt niet gehaald. Daarbij kan in aan- merking worden genomen dat het tennispark met het daarbijbehorende ver- keer overlast voor de directe woonomgeving veroorzaakte. Invulling met wo- ningbouw zal deze situatie verbeteren. In het plangebied is tevens een speelveld gesitueerd, dat weliswaar op een verkeersveilige plek ligt, maar tegelijkertijd wel erg achteraf gelegen is. Invul- ling van het plangebied met woningbouw biedt de mogelijkheid het speelveld meer bij de openbare ruimte te betrekken. 022.11.50.00.04.toe - Bestemmingsplan De Bedriegertjes - 21 maart 2011 5 LEESWIJZER In hoofdstuk 2 vindt de beschrijving van het project plaats waarbij eerst inge- gaan wordt op de bestaande situatie en vervolgens het plan uiteen wordt ge- zet. In hoofdstuk 3 komt het beleidskader met het relevante provinciaal, regio- naal en gemeentelijk beleid aan bod. Hoofdstuk 4 gaat in op de voor het plan- gebied van belang zijnde eisen ten aanzien van milieu en de beperkingen die hier uit voortvloeien. In Hoofdstuk 5 is een juridische toelichting opgenomen. De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid komt in hoofdstuk 6 naar voren. 6 022.11.50.00.04.toe - Bestemmingsplan De Bedriegertjes - 21 maart 2011 P l a n b e s c h r i j v i n g 2.1 Bestaande situatie De hoofdkern Bergen ligt oostelijk in de gelijknamige gemeente Bergen in het BERGEN noordwesten van de provincie

Recently converted files (publicly available):