• Document: Sto ispo Sp. z o.o. Elewacje. Wytyczne wykonania System ociepleñ elewacji StoTherm Classic
  • Size: 2.77 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 16:42:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sto – ispo Sp. z o.o. | Elewacje Wytyczne wykonania System ociepleñ elewacji StoTherm Classic Spis treœci Informacja o systemie 4 Budowa i opis systemu 5 Przygotowanie pod³o¿a, tabela pod³o¿y Etapy wykonania 6 Rodzaje mocowania 6 Klejenie 6 Klejenie i mocowanie ko³kami rozporowymi 6 Mocowanie mechaniczne 6 Mocowanie p³yt termoizolacyjnych 6 Klejenie 7 Klejenie i mocowanie ko³kami rozporowymi 10 Mocowanie mechaniczne 11 Zbrojenie 11 Przygotowanie przed zbrojeniem 12 Bezcementowa masa zbroj¹ca 12 Warstwy wierzchnie 2 Szczegó³y wykonawcze 13 Cokó³ 13 Po³¹czenie z listw¹ coko³ow¹ Sto-Sockelabschlussleiste (nieocieplony cokó³ przy nieogrzewanej piwnicy) 14 Po³¹czenie w strefie styku z gruntem i strefie wody rozpryskowej I (ocieplenie coko³u i œcian podziemia przy ogrzewanej piwnicy) 14 Po³¹czenie w strefie styku z gruntem i strefie wody rozpryskowej II (cokó³ o niewielkim zag³êbieniu, œciany piwnicy nieocieplone) 15 Ocieplenie coko³u w strefie dzia³ania wody rozpryskowej 15 Œciana zewnêtrzna / Przejœcia systemowe 15 Strefa nara¿ona na oddzia³ywania mechaniczne 16 Obróbka naro¿nika 16 Odciêcie tynku 17 Œciana zewnêtrzna / Balkon 17 Okna i drzwi 17 Ukszta³towanie nadpro¿y - przegroda ogniowa 18 Podokienniki Sto-Fensterbank 19 Po³¹czenie okienne 20 Po³¹czenie dachowe 21 Elementy monta¿owe 21 Lekkie elementy 21 Ciê¿kie elementy 22 Spoiny dylatacyjne budynków Kszta³towanie elewacji 24 Tynki 25 P³yty licowe Sto-Flachverblender 25 Profile StoDeco 26 Bonie StoDeco Bossen 26 P³yty boniowe Sto-Bossenplatten 27 P³ytki klinkierowe 3 Informacja o systemie Budowa systemu Opis systemu StoTherm Classic Organiczny system ocieplenia elewacji z izolacj¹ termiczn¹ ze styropianu System posiada aprobatê techniczn¹ AT-15-2599 / 2001 oraz certyfikat CZ ITB-271/02 Zastosowanie • stare i nowe obiekty • materia³y œcienne: mur (elementy betonowe, wapienno - piaskowe, ceramiczne, z betonu komórkowego), mur licowy i budownictwo drewniane W³aœciwoœci • wysoka izolacyjnoœæ termiczna i odpornoœæ na oddzia³ywanie czynników atmosferycznych • odpornoœæ na oddzia³ywanie mikroorganizmów (algi i grzyby) • wysoka odpornoœæ na powstawanie rys • wysoka odpornoœæ mechaniczna • przepuszczalnoœæ CO2 i pary wodnej 1 2 3 4 • nie rozprzestrzeniaj¹cy ognia Wygl¹d zewnêtrzny • tynki na bazie spoiw organicznych 1 Klejenie - Sto-Baukleber i ¿ywicy silikonowej klej mineralny • barwienie w systemie StoColor, 2 Ocieplenie - p³yta z trudno zapalnego styropianu mo¿liwoœæ uzyskania wspó³czynnika (wg PN-EN 13163/2004) odbicia rozproszonego < 20 % 3 Zbrojenie - Sto-Armierungsputz na spoiwie organicznym, • profile StoDeco, bonie StoDeco Bossen, gotowa masa zbroj¹ca p³yty Sto-Bossenplatten Siatka Sto-Glasfasergewebe Alternatywa:

Recently converted files (publicly available):