• Document: METODA DOBRÉHO STARTU
  • Size: 2.71 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 12:00:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0001 METODICKÝ MATERIÁL METODA DOBRÉHO STARTU Metodický materiál METODA DOBRÉHO STARTU 1 CZ.1.07/1.2.02 – Rovné příležitosti ve vzdělávání Číslo/název globálního grantu: v kraji Vysočina Zprostředkující subjekt: Vysočina Příjemce podpory: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Název GP: Inkluzivní škola – rovné příležitosti ve vzdělávání Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.2.02/02.0001 Období realizace GP: 1.11.2009 – 30.6.2012 Evropský sociální fond Financování GP: státní rozpočet České republiky Metodický materiál METODA DOBRÉHO STARTU 2 ÚVOD Vstup do základní školy znamená pro všechny děti velmi složité období. Pro úspěšný a bezproblémový start dětí v prví třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a také rozvinuté motorické schopnosti. V těchto dvou oblastech se často vyskytují u žáků běžné základní školy potíže. Proto je třeba zaměřit se jejich rozvoj již v předškolním období, tedy již v přípravné třídě. K rozvoji těchto schopností lze velmi efektivně využít právě Metodu dobrého startu. Její uplatnění však najdeme i u žáků v prvním ročníku základní školy, u dětí se specifickými poruchami učení a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Program Metoda dobrého startu je všestranný, u dětí s dobrou vývojovou úrovní harmonizuje spojení psychiky s motorikou, u dětí s odchylkou psychomotorického vývoje zase pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce. Rozvíjí řeč, grafomotoriku, vnímání, slouží rovněž k nácviku jednotlivých písmen abecedy. Vše probíhá pomocí hry a dítě si ani neuvědomuje, že nacvičuje jednotlivé tahy písmena. Slouží k nastartování triálu- psaní, čtení, počítání. Tím, že u dětí rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, rytmus, řeč a grafomotoriku, předchází u dětí možné dyslexii, dysgrafii a dysortografii. Metodu dobrého startu tvoří 25 lekcí. Každá z nich je postavena na lidové písni, která v různých podobách prolíná celou lekcí. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení. Velký prostor je v Metodě dobrého startu věnován i rozvoji jednotlivých oblastí smyslového vnímání – zraku, sluchu, hmatu. V rámci projektu Inkluzivní škola byla Metoda dobrého startu zařazena jako samostatný celek mimo vyučování. Do kroužku MDS docházely 1x týdně děti z přípravné třídy a prvního ročníku. Výuka byla zcela přizpůsobena možnostem a schopnostem jednotlivých dětí, a to především ve výběru vzoru a rychlosti a tempu písně. Již po několika měsících práce byla vidět mírné zlepšení v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky, pravolevé orientace a také sluchového vnímání. Zlepšila se rovněž koordinace zrak – sluch – motorika ruky. Velké zlepšení bylo zaznamenáno i v oblasti kolektivní spolupráce mezi dětmi, docházelo k odbourávání nejistoty, studu. Po určité době se do kolektivních her a práce zapojovaly všechny děti bez problémů a s nadšením. Metoda dobrého startu má veliký přínos u dětí předškolního věku. Výsledky práce jsou vidět již po několika měsících práce a její využití ve výuce může přinést zkvalitnění vzdělávání především u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodický materiál METODA DOBRÉHO STARTU 3 METODA DOBRÉHO STARTU Historie a vývoj Metody dobrého startu Základy Metody dobrého startu byly zformulovány již v průběhu 1. světové války. V původní verzi byla tato metoda určena k rehabilitaci osob se získanými poruchami hybnosti a její charakter byl léčebně relaxační. Fyzioterapeutka Thea Bugnet ve 40. a 50. letech vypracovala originální metodu s názvem Le Bon Dépard a postupně ji s dalšími specialisty připravila tak, aby mohla být využita při práci s dětmi. Poprvé byla tato metoda použita v roce 1940 v základní škole v Cannes, jako vstupní etapa výuky čtení a psaní a následně byla využívána u dětí s obtížemi v učení. I přesto, že byl velmi obtížný přístup k originálním materiálům, o tuto metodu se začala zajímat profesorka Marta Bogdanowicz z Polska. Postupně začala rozvíjet vlastní verzi. Polská verze Metody dobrého startu se zrodila v šedesátých letech ve spolupráci s hudebníky, uč

Recently converted files (publicly available):