• Document: Odpowiedź na recenzję rozprawy doktorskiej
  • Size: 273.05 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 17:29:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wrocław, 14 listopada 2013 mgr inż. Maciej Stankiewicz Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 50-371 Wrocław, ul. I. Łukasiewicza 5 Sz. P. Prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej Sładek Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 30-962 Kraków, ul. Warszawska 24 Odpowiedź na recenzję rozprawy doktorskiej Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za wnikliwą analizę mojej pracy i przesłane uwagi. Poniżej ustosunkowałem się do najważniejszych spośród nich. Z pozostałymi uwagami w pełni się zgadzam. Każdą z nich traktuję jako ważną wskazówkę dla moich przyszłych prac. Pozostałe uwagi: 1. termin „połyskliwość”- nie występuje w opisie geometrii wyrobu, lepsze byłoby sformułowanie powierzchnia refleksyjna; Terminu “połyskliwość” użyto celowo dla określenia cechy powierzchni, która powoduje, że możemy określać ją jako “połyskliwą”. Pojęcie to w tym kontekście pojawia się w pracy często, stąd konieczność wprowadzenia takiego terminu. Powinno być ono jednak wyjaśnione w słowniku. 2. str. 21 co oznacza termin „względna rozdzielczość”? Określenie to zostało użyte dla opisu interpretacji wykresu (ilustr. 19) z artykułu [Savio et. al 2007], przedstawiającego graficznie zależność pomiędzy niepewnością pomiarów prowadzonych opisanymi metodami względem (stąd “względna”) rozmiaru mierzonej części. 3. str.22 sformułowanie „Proces parowania (?) jednego punktu zarejestrowanego na różnych widokach” jest niejasne Opisywany proces określany jest w literaturze anglojęzycznej jako “stereo matching”. Polega on na wzajemnym dopasowaniu punktów widocznych na różnych ujęciach 1 tego samego obiektu. Użyty termin “parowanie” (jako znajdowanie par punktów na różnych widokach) jest próbą przetłumaczenia jego angielskiego odpowiednika “matching”, którego słownikowe tłumaczenie nie oddaje istoty zagadnienia. 4. str. 23 sformułowanie „niska zdolność metrologiczna”, czy Autor miał na myśli małą dokładność? Zdolność pomiarowa jest charakteryzowana przez parametry Cg, Cgk. Zdolność metrologiczna jest tutaj rozumiana, jako zespół parametrów metrologicznych określających przydatność metody do prowadzenia pomiarów z zadaną precyzją i dokładnością. Pojęcie to nie występuje w słowniku VIM i w jego miejsce powinien zostać użyty termin „dokładność”. 5. str. 27 „kalibracja” –termin ten jest tożsamy z wzorcowaniem, natomiast przy regulowaniu ustawień kamery należałoby użyć raczej terminu „adiustacja”, lub „regulacja”; Zgadzam się z uwagą, że ze względu na charakter pracy, termin ten powinien zostać użyty zgodnie z jego definicją w słowniku VIM. Określenie to zostało wykorzystane w znaczeniu, w jakim używane jest w literaturze z zakresu systemów wizyjnych - zarówno polsko-, jak i obcojęzycznej. Oznacza ono w tym kontekście proces wyznaczenia parametrów wewnętrznych i zewnętrznych kamery celem eliminacji zniekształceń obrazu. 6. str. 34 rys 3.1 Jest to interpretacja własna tzw. Diagramu Ishikawy dla systemu zaproponowanego przez Autora, czy przy pomiarze tym urządzeniem na pewno nie ma wpływu operatora? Urządzenia działające na zasadzie triangulacji laserowej są wykorzystywane najczęściej na liniach produkcyjnych, gdzie realizują pomiary w sposób całkowicie zautomatyzowany. Skanowanie odbywa się podczas przejazdu detalu na linii, nad którą zainstalowany jest sensor. Ruch i ułożenie detalu realizowane są przez maszyny, stąd wpływ operatora jest wyeliminowany. Można się go doszukiwać w procesie ustawiania i adiustacji urządzenia, jednak to algorytmy wyznaczają odpowiednie współczynniki do zestrojenia układu. 7. str. 47 „metody kontaktowe są zbyt wolne więc są wypierane w procesowej kontroli jakości” – jest to kontrowersyjne sformułowanie wszystko zależy bowiem, od szeregu czynników takich jak np. wymagana dokładność. Zgadzam się, że sformułowanie nie jest słuszne bez określenia konkretnego obszaru zastosowań. 8. str. 56 „Laser zdefiniowany jest za pomocą trzech punktów” Laser to urządzenie techniczne. Przytoczone stwierdzenie jest skrótem myślowym i nie powinno wystąpić w rozprawie doktorskiej. W jego miejsce należałoby użyć szersze

Recently converted files (publicly available):