• Document: Magdalena Zdrodowska. Telewizja. na pograniczach. wydawnictwo uniwersytetu jagielloƒskiego
  • Size: 501.94 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:58:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TnP1.qxd:Layout 1 11/14/13 10:41 AM Page 1 Magdalena Zdrodowska Magdalena Zdrodowska Celem Telewizji na pograniczach jest uchwycenie mechanizmów pluralizacji medialnej przestrzeni publicznej w skali globalnej, regionalnej oraz lokalnej. Ksià˝ka Êledzi i interpretuje strategie przenikania do głównego nurtu medialnych Telewizja reprezentacji, które nie tylko ukazujà Innego, ale tak˝e stanowià jego samo- dzielny i niezale˝nie kształtowany głos. W cyklu analiz prowadzonych w para- dygmacie medioznawczym i antropologicznym, skupiajàc si´ na telewizyjnych tekstach, ale równie˝ na ich kontekÊcie, a przy tym dopuszczajàc do głosu ich twórców i widzów, autorka próbuje uchwyciç medialny pejza˝ w konkretnym Telewizja na pograniczach momencie historycznym. Branding narodowy, telewizja pograniczna realizowana w mi´dzynarodowych koprodukcjach oraz programy dla mniejszoÊci narodowych i etnicznych zostały potraktowane jako teksty przełamujàce homogenicznoÊç medialnego dyskursu, w których Inny mówi sam o sobie, pluralizujàc sfer´ medialnà i rozbijajàc panujàce w niej etnocentryczne Êwiatoobrazy. na pograniczach Magdalena Zdrodowska – antropolog i medioznawca, doktor nauk o sztuce, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielloƒskiego; obecnie zajmuje si´ skomplikowanymi relacjami g(G)łuchych i technologii. FILM i media audiowizualne www.wuj.pl wyda wnictwo uniwersytetu jagielloƒskiego Telewizja na pograniczach Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych FILM i media audiowizualne Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych Magdalena Zdrodowska Telewizja na pograniczach STRATEGIE REPREZENTACJI INNOÂCI W PRZESTRZENI MEDIALNEJ wyda wnictwo uniwersytetu jagielloƒskiego Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Wilk Projekt okładki Paweł Bigos Na okładce: The Triptych Ernő Bartha; fot. Magdalena Zdrodowska © Copyright by Magdalena Zdrodowska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN 978-83-233-3613-6 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-81, tel./fax 12-631-18-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 0506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpows

Recently converted files (publicly available):