• Document: Temat: Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy
  • Size: 122.54 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 09:55:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU PRACY LEKCJA 6 Temat: Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy Czas realizacji: • 1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Uczeń po zrealizowaniu lekcji powinien: • umieć określić czynniki biologiczne, • wymienić główne grupy czynników biologicznych, • znać zagrożenia czynnikami biologicznymi, • znać podstawowe zasady, jakich należy przestrzegać, aby uchronić się przed zagrożeniami czynnikami biologicznymi. Treści: 1. Pojęcie czynników biologicznych. 2. Główne grupy czynników biologicznych. 3. Zagrożenia czynnikami biologicznymi. 4. Badania środowiska pracy i pracowników. 5. Podstawowe zasady chroniące przed zagrożeniami czynnikami biologicznymi. Pomoce dydaktyczne: • materiał źródłowy, • komputery, • foliogramy, • scenariusz zajęć. Spis foliogramów Nr Tytuł 54. Wirus HIV. 55. Wirus HBV 56. Grzyb pleśniowy - pędzlak 57. Kleszcz łąkowy. 58. Bakterie Salmonella 59. Grupy czynników biologicznych. 144 MODUŁ III Plan zajęć Lp. Treść Metoda nauczania Czas realizacji 1. Sprawy organizacyjno - integracyjne. Cele lekcji Wykład 3 min. 2. Pojęcie czynników biologicznych. Łańcuch skojarzeń 6 min. Najczęściej spotykane choroby 3. Główne grupy czynników biologicznych oraz Rozmowa kierowana 5 min. zagrożenia zawodowe spowodowane tymi czynnikami 4. Wybrane choroby wywoływane Burza mózgów 10 min. czynnikami występującymi w środowisku pracy. Badania środowiska pracy i pracowników. 5. Prace wzbronione młodocianym i kobietom w ciąży Dyskusja 3 min. 6. Metody zabezpieczenia się przed chorobami Rozmowa kierowana 12 min. wywoływanymi przez czynniki biologiczne. Podkreślenie roli pracodawcy w profilaktyce medycznej 7. Podsumowanie - prawidłowo prowadzona profilaktyka Dyskusja 6 min. ogranicza zachorowania spowodowane czynnikami biologicznymi SCENARIUSZ ZAJĘĆ Wskazówki metodyczne dla nauczyciela mają za zadanie ułatwić mu przekazanie uczniom wiadomości na temat zagrożeń czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. Lekcja do przeprowadzenia w formie dyskusji, łańcucha skojarzeń, rozmowy kierowanej, burzy mózgów. Nauczyciel powinien: • zapoznać uczniów z celami lekcji, • zachęcić do aktywnego uczestnictwa w dyskusji i burzy mózgów, • wykorzystać załączone w poradniku foliogramy, zwrócić szczególną uwagę na: - zagrożenia czynnikami biologicznymi, - obowiązek pracodawcy informowania pracowników o zagrożeniach w środowisku pracy, - korzyści wynikające ze stosowania podstawowych zasad higieniczno-sanitarnych, stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej. Ad. 1. • sprawdź listę obecności, • zadaj uczniom pytanie: Jak się czują? Ad. 2. • zapoznaj uczniów z celami lekcji, • zachęć do zadawania pytań. Ad. 3. • zachęć uczniów do podawania najczęściej występujących chorób, • odpowiedzi należy zapisywać na tablicy. Ad. 4. • wykorzystaj wiedzę uczniów i naprowadź na poprawną odpowiedź. Ad. 5. • zachęć uczniów do wyrażenia swoich uwag na temat zagrożenia na stanowisku pracy, • naprowadź uczniów na poprawne kojarzenie. Ad. 6. • podkreśl znaczenie prac wzbronionych młodocianym i kobietom w ciąży. Ad. 7. • podkreśl znaczenie przestrzegania podstawowych zasad higieniczno-sanitarnych. Ad. 8. • podkreślić znaczenie zagrożeń czynnikami biologicznymi w środowisku pracy oraz profilaktyki. 145 ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU PRACY PYTANIA KONTROLNE Z ODPOWIEDZIAMI 1. Podaj określenie czynników biologicznych. Odpowiedź: Szkodliwe czynniki biologiczne to czynniki mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia u ludzi. Obejmują one: • drobnoustroje komórkowe; • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego; • hodowle komórkowe; • pasożyty wewnętrzne człowieka. 2. Wymień główne grupy czynników biologicznych. Odpowiedź: Głównymi grupami czy

Recently converted files (publicly available):