• Document: B iofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami
  • Size: 739.83 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 11:36:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

B iofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N Zofia Jóźwiak Grzegorz Bartosz WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2008 Spis treści 1. Statystyczna ocena wyników pom iarów ........................................................................................................ 15 1.1. Wprowadzenie. Pojęcie pomiaru (B. R yc h lik )....................................................................................15 1.1.1. Jednostki miar układu SI........................................................................................................... 15 1.1.1.1. Jednostki podstawowe................................................................................................. 16 1.1.1.2. Jednostki pochodne.....................................................................................................16 1.1.2. Dziesiętne wielokrotności i podwielokrotności jednostek m ia r ........................................... 18 1.1.3. Jednostki miar spoza układu S I ..............................................................................................18 1.2. Analiza błędów pomiarowych.............................................................................................................. 20 1.2.1. Rodzaje i źródła błędów pomiarowych................................................................................... 20 1.2.2. Określanie niepewności pom iarow ej.......................................................................................20 1.2.2.1. Określanie niepewności pomiarowej wielkości mierzonej bezpośrednio . . . . 21 1.2.2.2. Określanie niepewności pomiarowej przy pomiarach p o śre d n ic h .................... 21 1.3. Współzależność cech; korelacja i regresja liniowa (B. Rychlik)........................................................22 1.4. Zmienna losowa, rozkłady zmiennej losowej (B. R y c h lik )............................................................... 24 1.5. Kryteria oceny metod analitycznych (M. Puchała).............................................................................25 1.6. Ćwiczenia. Rozkłady zmiennych losowych: Gaussa i Poissona (B. Rychlik).................................... 28 Literatura.......................................................................................................................................................... 29 2. Ćwiczenia wprowadzające do biofizyki........................................................................................................30 2.1. Gęstość ciał stałych i cieczy (M. Soszyński).......................................................................................... 30 2.1.1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej.......................32 2.1.2. Wyznaczanie gęstości względnej cieczy za pomocą piknom etru........................................... 34 2.1.3. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą areom etru............................................................... 35 2.1.4. Wyznaczanie gęstości płynów biologicznych metodą pomiaru prędkości opadania kropli 35 2.2. Elementy akustyki i ruch falowy (M. Soszyński)................................................................................ 37 2.2.1. Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się dźwięku w ciele stałym za pomocą rury K u n d ta ............................................................................................................................... 41 2.2.2. Wyznaczanie częstości drgań widełek stroikowych metodą Q uinckego..............................41 2.3. Wilgotność względna i bezwzględna powietrza (M. Soszyński).........................................................42 Zasada działania psychrometru................................................................................................. 43 2.4. Kalorymetria (M. Soszyński)..................................................................................................................45 2.4.1. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.......................................................................................... 46 2.4.2. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy za pomocą p ik n o m e tru ............................................................................................................................... 48 2.4.3. Wyznaczanie ilości ciepła wydzielanego z organizmu człowieka przy oddychaniu . . . . 49 2.5. Zjawisko termoelektryczne. Wyznaczanie temperatury za pomocą termopary (M. Soszyński). . 50 2.6. Pomiar opo

Recently converted files (publicly available):