• Document: contest catalogue
  • Size: 1.79 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 08:30:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SLOW TERMA DESIGN 2014 katalog konkursowy / contest catalogue Terma Design 2014 Międzynarodowy konkurs na projekt grzejnika International radiator design contest Organizator Organizer Patronat medialny konkursu Competition media patronage Organizatorem konkursu Terma Design 2014 jest firma Terma Sp. z o.o. Terma Design 2014 is organized by Terma Sp. z o.o. Fotografie i wizualizacje użyte w katalogu pochodzą z archiwów uczestników konkursu oraz firmy Terma Sp. z o.o. All pictures and visualizations used in this catalogue come from contest participants and Terma archives. Miejsce wystawy: Łódź Design Festival Exhibition location : Łódź Design Festival Projekt wystawy: Zespół Terma Exposition project: Terma team O konkursie About the contest TERMA DESIGN to konkurs skierowany do projektantów sztuki TERMA DESIGN competition is aimed at designers of użytkowej oraz wszystkich, którzy pasjonują się projektowa- applied art and all those who share the passion for niem oryginalnych i innowacyjnych produktów. Organizatorem designing original and innovative products. The contest konkursu jest Terma Sp. z o.o., producent grzejników łazienko- is organized by Terma Sp. z o.o., manufacturer of deco- wych, grzejników dekoracyjnych, grzałek, akcesoriów do grzej- rative as well as bathroom radiators, heating elements ników, maszyn przeciskowych oraz urządzeń medycznych. and radiator accessories. Terma is also a producer of trenchless machines for construction market and medi- TERMA DESIGN 2014 to czwarta edycja konkursu - hasłem prze- cal equipment for rehabilitation. wodnim tegorocznego konkursu jest „SLOW”. TERMA DESIGN 2014 is the fourth edition of the compe- Głównym celem konkursu jest promowanie młodych, obiecu- tition. The theme of current edition is “SLOW”. jących projektantów oraz ułatwienie im drogi do wdrożenia produkcyjnego, a także popularyzacja sztuki użytkowej i jej roli The main aim of the contest is promotion of young, w życiu człowieka. Autorom najciekawszych prac organizator promising designers and supporting them on their way oferuje atrakcyjne nagrody oraz możliwość dalszej współpracy. to production of the design. It also aims at populariza- tion of applied art and its role in our everyday lives. Au- W gronie Jury znaleźli się: Marek Adamczewski, Andrzej Śmia- thors of the most interesting projects not only receive łek, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Edward Brylowski, Adam attractive prizes but are also offered further coopera- Wizimirski, Dariusz Berus oraz Krzysztof Michalak. tion with the promoter of the contest. Niniejszy katalog przedstawia wszystkie projekty, które zakwa- Jury comprises well-known designers and industrial – lifikowały się do finału konkursu. design experts: Marek Adamczewski, Andrzej Śmiałek, Agnieszka Jacobson, as well as Edward Brylowski, Zespół Terma Adam Wizimirski, Dariusz Berus and Krzysztof Micha- lak. This catalogue presents all projects which have been qualified to the finals of the contest. Terma Team 7 termadesign2014 www.termagroup.pl Jury Jury Marek Adamczewski – Polski projektant i pedagog, profesor Marek Adamczewski – Polish designer, professor at the Andrzej Śmiałek – Studiował na Wydziale Form Przemysłowych Andrzej Śmiałek – A graduate of the Faculty of Indus- Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Oprócz pracy dydaktycznej Academy of Fine Arts in Gdansk. Besides his academic Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracę dyplomową trial Design at the Academy of Fine Arts in Krakow. He na gdańskiej ASP od 2004 roku prowadzi także grupę projektantów duties since 2004 he been a leader of a designer team obronił w 1995 roku. W tym samym roku wspólnie z Pawłem defended his thesis in 1995. The same year he founded zrzeszonych jako maradDesign, projektując różnorodne produkty known as maradDesign developing designs of various Pochopieni

Recently converted files (publicly available):