• Document: VEJEN TIL SENDETILLADELSEN
  • Size: 5 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:48:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VEJEN TIL SENDETILLADELSEN 1951 1956 1961 VTS 6. udgave er »på gaden« og hermed er denne bog trykt i 25000 eksemplarer. EDR vil ved at bringe »Familieportrætterne« takke initiativtagerne, forfatterne og redaktørerne for denne uundværlige bog. 1964 1974 1975 OZ OKTOBER 1975 357 OM STRØMFORSYNINGER, III Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup Min XYL er en dejlig pige, - hun forstår mig! Så­ strømme på op til 10 ampere. Jeg har en svaghed dan da. Hun prøver i det mindste at forstå, hvad jeg for elektroniske specialkomponenter. Jeg kan sim­ siger. Som nu forleden dag, da jeg i en stiv klokke­ pelthen ikke lade være. Min kone sender mig altid time forsøgte at formulere et teknisk problem, hvis et skævt, mistroisk blik, når jeg begynder at snakke dybere mening jeg først netop var begyndt at forstå om psykoterapi og om nødvendigheden af at få den­ selv. »Er du med?«, spurgte jeg. »Ja«, svarede hun, ne eller hin komponent, når jeg nu godt ved, at - »Så gentag«, sagde jeg i mit mest ondskabsfulde børnetilskuddet egentlig burde bruges til børnene. tonefald. »Ikke før du fortæller mig, hvorlænge den Overtalelsernes varighed er gerne ligefrem proporti­ ledning skal blive liggende der«, - det sidste, der onal med prisen. Nå, - det viste sig i praksis at ikke havde umiddelbar logisk forbindelse med em­ være en særdeles effektiv indretning, denne MPC- net, blev fremsat i en let inkvisitorisk tone og hen­ 1000. Det er f.eks. helt overflødigt at fremstille tydede til en »halvpermanent« ledning, som gik ind print, fordi det nødvendige og sparsomme mod­ ad et vindue (som derfor ikke kunne lukkes helt), standsnetværk kan monteres direkte på halvlede­ hen over gulvtæppet, ud igennem badeværelset og rens ben, når denne først er anbragt på kolefinnen. ind i det allerhelligste, hvor jeg af og til tog min 2- Af pladskrævende komponenter kræves derfor kun: meter mobilstation ind, og derfor havde brug for lidt Nettransformator, diodebro (med kølefinne) og fil­ akkumulatorstrøm ude fra bilen. »Du snakker om terelektrolytter. Fra oplysningerne i databladet må strømforsyninger, vektordiagrammer, tidskonstanter nævnes, at der kan afsættes indtil 100 watt i den, og hvad ved jeg, men der må da være en mere prak­ outputspændingen er variabel mellem 2 og 35 volt tisk løsning, end den dér«, hvorefter hun med sit DC, reguleringsnøjagtigheden er 0,1%, temperatur­ sødeste smil pegede på min dårlige samvittighed, stabiliteten er 0,005%/°C, og der er justerbar over­ der snoede sig hen ad gulvtæppet og ud igennem belastningsbeskyttelse. badeværelsesdøren (der heller ikke kunne lukkes Af særlig interesse for eksperimenterende amatø­ helt). Nu er jeg jo ikke den, der ikke forstår en fin rer er det, at MPC-1000 har to indgange: Vinl og hentydning, så dermed var den kommende fritid Vin2. Som det har været omtalt i mine tidligere ar­ programmeret til 12 volt, 8-10 ampere. tikler, er der ved IC-regulatorer en vigtig størrelse I en notits i et amerikansk tidsskrift læste jeg for - nemlig differensspændingen imellem regulatorens et års tid siden om en MOTOROLA-halvleder, indgangs- og udgangsterminal, også kaldet: Input/ MPC-1000, som uden videre skulle kunne regulere output-differentialspændingen. For MPC-1000 gæl­ 358 OZ OKTOBER 1975 der det, at differensen Vinl - Vout højst må være 60 volt og mindst 3 volt DC. Af nok så stor vigtig­ hed er det imidlertid, at differensspændingen Vin2 - Vout maximalt må være 38 volt og minimalt 5 volt DC, og da Vin2 fungerer som terminal for regu­ latorens indre forsyningsspændinger, er det vigtigt at vide, at der på denne indgang højst må påtrykkes 40 volt, mens minimumsspændingen skal være 9,5 volt, for at regulatoren skal kunne fungere tilfreds­ stillende. De øvre grænser reduceres dog omvendt proportionalt med belastningens størrelse. Databladet anviser to typiske kredsløb alt af­ hængig af, om den ønskede udgangsspænding ligger under eller over regulatorens indbyggede reference­ Parameter Values for Best Results spænding, som er ca. 7 volt og bør kontrolleres individuelt, da den fra eksemplar til eksemplar kan variere mellem 6,8 og 7,5 volt (Vref måles mellem ben 2 og ben 3). De to koblingsmåder med tilhø­ rende parameter-formler følger i fig. 1, a og b. 1 de fleste tilfælde vil Vinl og Vin2 kunne for­ bindes sammen, hvorved den ene afkoblingskon­ densator

Recently converted files (publicly available):