• Document: Gedogen: een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?
  • Size: 1.1 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 14:19:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

E it) Co 1 S-020,95— Gedogen: een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen? mr. W. Huisman m.m.v. dr. C.M. Joubert Justitie Zb vrije Universiteit amsterdam In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- -- (afdeling EWB) namens de minister van Justitie, uitg Universiteit Amsterdam, vakgroep Criminologie Ten kan te geenen tijdt by yemant zijn betoogt, Dat Hebron sonder straf het overspel gedoogt. Cats, 1726, p. 188a 0 groote goden... kunt ghij dit gedooghen? Hooft, 1875, p. 380 instead of leaving the impression that you're some jumped-up linie upstart from an office using the law to teil him what he must do, if you talk to him right, you finish up with leaving him with the view that 'Well, he's a damn good chap.... I could've been prosecuted for this. I'm breaking the law, but he's obviously going to shoot it under the carpet and let me get away with it.' So ... he does what he has to do, with goodwill, and everybody's happy. Britse milieuinspecteur in Hawkins, 1984, p. 123 Maar u weet toch wel dat het, zelfs wannéér er in Frankrijk zou worden getolereerd, absoluut on-Frans zou zijn om dat op papier vast te leggen! De mogelijke overtreders moeten vooral niet daarvan op de hoogte worden gesteld! Franse Gendarme tijdens interview Ten geleide Op een zondagmiddag in juli 1996 werd ik opgebeld door mijn promotor prof. dr. H.G. van de Bunt, met de vraag of ik zin had om een paar maanden wat anders te doen. Hij zat namelijk in een projectgroep van het ministerie van Jusititie die belast was met het opstellen van een kabinetsnota over gedogen. Deze projectgroep zocht iemand die een onderzoekje wilde doen naar gedogen in het buitenland. Omdat dit verzoek mij wel een uitdaging leek, heb ik ingestemd. Het onderzoek is aldus uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, vakgroep Criminologie op verzoek van de projectgroep Gedoogbeleid. De opdracht voor het onderzoek is gegeven door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (afdeling Extern Weten- schappelijke Betrekkingen) namens de minister van Justitie. Na overleg met de betreffende projectgroep bleek dat ik behalve gedogen in het bui- tenland, ook de historische achtergrond van gedogen in Nederland in kaart diende.te brengen. En dit alles in een tijd van twee maanden! Over de historische achtergrond en gedogen in het buitenland zou op zich een proefschrift geschreven kunnen wor- den. Dit gaf de noodzaak tot selectie en een efficiënte aanpak. Ondanks dat was de tijdsdruk uiteraard groot. Deze beperking heeft ongetwijfeld zijn sporen achtergelaten in dit rapport. Ik heb zelf geen historisch materiaal kun- nen bestuderen, maar heb mij moeten beperken tot literatuurstudie en gesprekken. Ik heb de onderzochte landen niet alle kunnen bezoeken om daar empirisch onder- zoek te doen. Ik heb niet van alle mogelijke beleidsterreinen kunnen nagegaan of gedogen in de onderzochte landen voorkomt. Ik heb dit rapport snel moeten schrij- ven en geen tijd gehad om het geschrevene nog eens rustig te herzien. Tenslotte is het goed mogelijk dat ik van belangrijke informatie verstoken ben gebleven. Ondanks dit alles heb ik met heel veel plezier aan dit onderzoek gewerkt en hoop ik dat de bevindingen een bijdrage kunnen leveren aan de kennis van het verschijnsel gedogen en de vorming van beleid daaromtrent. Bij de start van dit onderzoek werd mij al snel duidelijk dat, gezien de tijdsdruk en mijn beheersing van de Franse taal, het onderzoek naar gedogen in Frankrijk wel eens problematisch zou kunnen worden. Mijn ex-collega 010 aan de vu, mw. dr. C.M. Joubert was net gepromoveerd op een rechtsvergelijkend onderzoek en be- heerst de Franse taal heel wat beter dan ik. Ik heb haar daarom verzocht het Franse deel van het onderzoek te verrichten. En hoewel Frankrijk het moeilijkste land was om informatie over te verzamelen, ben ik van mening dat haar dit bijzonder goed gelukt is. Ik ben haar daarvoor dan ook bijzonder veel dank verschuldigd. Daarnaast zijn er een aantal deskundigen die ik in het kader van dit onderzoek heb gesproken. Ik wil hen bedanken voor de bijzonder enthousiaste wijze waarop ze met mij mee hebben gedacht en van informatie en nuttige adviezen hebben voorzien. Ten geleide Ten eerste

Recently converted files (publicly available):