• Document: Okołodobowy typ aktywności (chronotyp) a pora i długość snu u młodzieży i osób dorosłych
  • Size: 333.22 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:51:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PRACA ORYGINALNA Okołodobowy typ aktywności (chronotyp) a pora i długość snu u młodzieży i osób dorosłych Sleep in relation to age and chronotype in Polish adolescent and adults Jolanta B. Zawilska1, Andrzej Żytkowski2, Agata Woldan-Tambor1, Magdalena A. Nowak1, Dariusz Andrzejczak1 1Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2Kliniczny Oddział Rehabilitacji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM w Łodzi t Abstract Adres do korespondencji: Prof. Jolanta B. Zawilska Sleep and chronotypes Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Introduction. The timing of human sleep is influenced by a number of factors, including the ul. Muszyńskiego 1, 90–151 Łódź circadian clock, homeostatic process, work schedules, social factors. Humans show large e-mail: jolanta.zawilska@umed.lodz.pl differences in the preferred timing of their sleep and activity, so-called “chronotypes”. The tel: +48 42 677 92 94 aim of this work was to evaluate the distribution of chronotypes and sleep habits by age in ISSN 1641–6007 Polish adolescents and adults. Sen 2008, Tom 8, Nr 2, 61–66 Material and methods. Studies were carried out on subjects classified into two age groups: Copyright © 2008 Via Medica below and above 30 yr. Data were collected on their sleep habits during workweek and free days, and on morningness-eveningness preference (Morningness-Eveningness Questionnaire; MEQ). Results. The distribution and mean scores on the MEQ advanced toward the Morning type from the young to the aged group. The self-estimated length of sleep was shorter for the Evening than the Morning types, especially in the adolescents. In both age groups sleep duration differed markedly between workdays and free days. On average, young people and adults > 30 slept 2.3 h and 1 h longer, respectively, on free days. Midsleep times (midpoints between sleep onset and wake up, a marker of the sleep phase) were significantly delayed on free days, in age- and chronotype-dependent manner. The biggest differences were found in the Evening adolescents. Conclusions. The phase of circadian rhythms moved forward from the young to the aged group. Young subjects, especially the Evening types, may experience difficulty adjusting to early demands of the school/university schedule, and suffer from sleep debt that accumu- lates along the workweek. Sleep 2008, 8 (2), 61–66 Key words: chronotype, circadian rhythm, morningness-eveningness, sleep Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (503–3011–1). t Wstęp łodobowe (cirkadialne), przebiegające w cyklach trwają- W organizmie człowieka wiele procesów przebiega cych około 24 godzin [1], których klasycznym przykła- w sposób cykliczny. Do najczęściej występujących i naj- dem jest rytm snu i czuwania [1, 2]. W rytmie okołodobo- lepiej poznanych rytmów biologicznych należą rytmy oko- wym zmienia się między innymi koordynacja wzrokowo- 61 SEN 2008, Tom 8, Nr 2 ruchowa, ciepłota ciała, stężenia we krwi niektórych hor- ku poniżej i powyżej 30 lat) oraz korelacja pomiędzy chro- monów (np. melatoniny, prolaktyny, kortyzolu, hormonu notypem a subiektywną długością i fazą snu w dni po- wzrostu), ciśnienie tętnicze i szybkość akcji serca. Ponad- wszednie i w weekendy. to, stopień nasilenia lub częstotliwość występowania ob- jawów wielu chorób (np. dychawicy oskrzelowej, choro- t Materiał i metody by wrzodowej żołądka, niewydolności serca, choroby Badania przeprowadzono metodą ankietową, wykorzy- zwyrodnieniowej stawów, depresji) ulegają rytmicznym stując kwestionariusz Morningness-Eveningness Question- zmianom w ciągu doby [3–14]. Rytmy okołodobowe są naire (MEQ) [27] w wersji polskiej. Dodatkowa ankieta wytwarzane przez endogenne zegary biologiczne i zsyn- zawierała pytania o wiek, płeć, aktywność zawodową chronizowane z warunkami otoczenia [6

Recently converted files (publicly available):