• Document: MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay
  • Size: 430.17 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:35:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI Doç. Dr. Mutlu Erbay Yay›n No : 2454 ‹letiflim Dizisi : 81 1. Bask› – May›s 2011 – ‹STANBUL ISBN 978 - 605 - 377 - 475 - 4 Copyright© Bu kitab›n bu bas›s›n›n Türkiye’deki yay›n haklar› BETA Bas›m Yay›m Da¤›t›m A.fi.’ye aittir. Her hakk› sakl›d›r. Hiçbir bölümü ve paragraf› k›smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço¤alt›lamaz, da¤›t›lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap›lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas›m A.fi. Bask› - Cilt : Net K›rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo¤utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo¤lu/‹ST. (Sertifia No. 13723) (0-212) 249 40 60 Beta BASIM YAYIM DA⁄ITIM A.fi. Narl›bahçe Sokak Damga Binasi No: 11 Ca¤alo¤lu - ‹STANBUL Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77 Fax: (0-212) 511 36 50 www.betayayincilik.com Dedem Nuri Özer’e, Anneannem İkbal Özer’e ve Annem Nihal Keriman Erbay’a, Bilgiye, sanata saygı duyan herkese, şükranlarımı sunarım, Teşekkür Kitabın yazılmasında beni büyük özveri ile destekleyen, yararlı eleştiri ve önerileriyle bana yol gösteren, yurt dışında bana araştırma imkânı sağla- yan ve kitabın yazılmasını sabırla bekleyen aileme teşekkür ederim. Yaşan- tım ve eğitim hayatım boyunca bana destek olan abim Dr. Nuri Özer Er- bay ile ablam Prof. Dr. Fethiye Erbay’a şükranlarımı sunarım. Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul, 2011 SUNUŞ Bu çalışma sergilemenin tarihsel gelişimini yurt dışı ve yurtiçi örnekler ile birlikte sunmaktadır. Sergi planlaması, sergi sürecinin yasal sorumlulukları, ser- gileme ve sunum teknikleri konularındaki çalışmaları, sanatçı-sanat eseri- mekan açısından ele almaktadır. Sergi tasarımı nedir? Ne için yapılır? Sergi- lemenin dünyada ve Türkiye’deki tarihçesini, eserleri izleyiciyle buluşturma- nın önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sergi tasarımı geniş çaplı düşünüle- bilen bir konudur. Müze ve galerilerde sergileme çalışmalarına farklı bakış açıları sunmaktadır. Müzelerde kullanılan yeni sergileme sistemlerinin müze yaşamında yarattığı değişimlere ise son bölümde değinilmektedir. Bu kitap sergi tasarımının başlangıç sürecinden, kapanış sürecine ka- dar tüm aşamaları tek tek ele alır. Müze ve galerilerde sergi çalışmalarını yürütecek kişilere, sergileme sürecinin aşamalarını ve bu aşamaları ger- çekleştirirken karşılaşacakları sorunları ayrıntıları ile göstermek amaçlan- mıştır. Müze çalışanlarına, müze ve galeri yöneticilerine, sergi tasarımcıları- na, küratörlere müze ve sanat alanında eğitim gören öğrencilere yardım- cı olmak amacı ile oluşturulmuştur. Bu çalışmanın hazırlanması esnasında çok sayıda yabancı içerikli, gün- cel kaynaklardan yararlanılmıştır. Elinizdeki bu yayın, Boğaziçi Üniversite- si’nde “Art and Architecture of History Capitals Ottoman Monuments”; Ye- ditepe Üniversitesi “Art Policy” İstanbul Üniversitesi, Müze Yönetimi Bilim Dalı’nda verdiğim ”Müzelerde Sergileme ve Sunum Teknikleri”, “Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi” adlı ders notlarımdan, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası müze araştırmalarım ve çalışmalarımdan hazırlanmıştır. Kitabın bilim ve tasarım dünyasına, müzecilik alanına, sergileme kültü- rüne katkı sağlaması dileğimle, Doç. Dr. Mutlu Erbay Mayıs 2011 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. TERMİNOLOJİK İNCELEME ........................................................................................5 1. MÜZE NEDİR?.......................................................................................................5 2. SERGİLEME NEDİR? .............................................................................................6 3. SERGİLEMENİN KURUMSAL BOYUTU .................................................................9 3.1. Ticari / Fuar Sergileri ....................................................................................9 3.2. Tarihi Kent Sergileri.......................................................................................9 3.3. Mimari Anıt Sergiler .....................................................................................9 3.4. Müze Sergileri..........................................................................

Recently converted files (publicly available):