• Document: USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
  • Size: 88.25 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 17:20:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Rodzaj PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DZISIAJ ZMIANY, które będą obowiązywać od WRZEŚNIA br. świadczenia ● zasiłek przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego - rodzicom, ● zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał, jeśli: opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, osobie uczącej się: >dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, >do uzyskania przez dziecko 18 lat a jeśli dziecko uczy się w szkole do >dziecko lub osoba ucząca się będą umieszczeni w instytucji zapewniającej Zasiłek rodzinny ukończenia 21 roku życia całodobowe utrzymanie, >osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej do 24 roku życia, >dziecko lub osoba ucząca się będą uprawnieni do zasiłku rodzinnego na > na dziecko do ukończenia 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w własne dziecko, szkole lub szkole wyższej i ma orzeczony umiarkowany lub znaczny >dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej, stopień niepełnosprawności, >osobie samotnie wychowującej dziecko, nie zostało zasądzone >zasiłek rodzinny nie przysługuje, gdy dziecko przebywa w instytucji świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z jego zapewniającej całodobowe utrzymanie, rodzinie zastępczej lub rodziców (wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi z rodziców dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim. żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone). Def. -osoby uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów ● zasiłek przysługuje rodzinom, których: >dochód na osobę nie przekracza 504zł/m-c, >dochód na osobę nie przekracza 583zł/m-c gdy rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne Def. -osoby uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się Po ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego, ustalane są uprawnienia do dodatków do zasiłku rodzinnego ● dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka, a ●dodatek będzie wypłacony rodzicom lub opiekunom dzieci urodzonych także opiekunowi faktycznemu dziecka, ale pod warunkiem w kwietniu 2004 r., jeśli rodzina spełnia warunki określane w ustawie o Dodatek z tytułu nieukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, świadczeniach rodzinnych i jeśli przed 1 maja 2004 r. nie został na urodzenia dziecka >w sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub przysposobienia) dziecko przyznany jednorazowy zasiłek macierzyński (na podstawie więcej niż jednego dziecka przysługuje on na każde z nich. przepisów o pomocy społecznej) albo jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przysługujący na podstawie przepisów o ubezpieczeniu > przysługuje na dzieci urodzone od maja 2004 r. społecznym rolników. Dodatek będzie wypłacany do końc

Recently converted files (publicly available):