• Document: PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z NOWĄ ERĄ
  • Size: 679.85 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 06:48:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WPISUJE ZDAJĄCY KOD IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY dysleksja Z NOWĄ ERĄ matematyka - poziom ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego STYCZEŃ 2016 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 22 strony (zadania 1–16). Ewentualny brak stron zgłoś nauczycielowi nadzorującemu egzamin. 2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu Czas pracy: zadań otwartych może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej 180 minut liczby punktów. 4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 7. Podczas egzaminu możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, Liczba punktów cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. do uzyskania: 50 8. Na tej stronie wpisz swój kod oraz imię i nazwisko. 9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla osoby sprawdzającej. Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Matematyka – poziom rozszerzony W zadaniach 1‒5 wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (0−1) Suma wszystkich rozwiązań równania x - 4 - 2 = 3 jest równa A. 8 B. 9 C. 12 D. 16 Zadanie 2. (0−1) ]Z] a 1 = 4 ] Ciąg (an) jest zdefiniowany rekurencyjnie: [] 2a ]] a n + 1 = n dla n H 1 2 \ Wskaż wzór ogólny ciągu (bn), w którym b n = a n + a n + 2 dla n H 1. A. b n = ^ 2 h n+3 B. b n = 2 n + 4 n+3 C. b n = 3 $ 2 2 D. b n = 4 $ ^ 2 h 2n Zadanie 3. (0−1) Jedyny pierwiastek rzeczywisty wielomianu w ^ x h = 2x 3 + ^c - 5h x 2 + cx - 5 o  współczynnikach całkowitych jest liczbą pierwszą. Zatem parametr c jest równy A. 19 B. 4 C. -1 D. -4 Zadanie 4. (0−1) 1 1 Liczby x, y, z są dodatnie i różne od 1 oraz log x y = 3 i log y 3 z = 4 . Wskaż wartość wyrażenia log z 4 x . 1 1 A. 18 B. 1 C. 2 D. 5 Zadanie 5. (0−1) Ile różnych funkcji można utworzyć na zbiorze X = {-2,  -1,  3,  4} o wartościach ze zbioru Y = {5, 6, 7, 8, 9, 10}? A. 2880 B. 1296 C. 360 D. 24 2 z 22 Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Matematyka – poziom rozszerzony Brudnopis Nr zadania 1 2 3 4 5 Wypełnia Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 sprawdzający Uzyskana liczba pkt 3 z 22 Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Matematyka – poziom rozszerzony W zadaniu 6. zakoduj wynik w kratkach zamieszczonych pod poleceniem. W zadaniach 7–18 rozwiązania zapisz w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania. Zadanie 6. (0–2) kn! - ^n - 2h ! Oblicz wartość parametru k, dla której granica nlim ^k - 2h n! + k ^n - 1h ! "3 jest równa 9. W  poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 4 z 22 Próbny egzamin maturalny z Nową Erą Matematyka – poziom rozszerzony Zadanie 7. (0–2) Na rysunku przedstawiono fragment nieskończonego ciągu na przemian czarnych i białych kwadratów o wspólnym wierzchołku D. Kwadrat A1B1C1D koloru czarnego ma bok długości 3 13. Długość boku

Recently converted files (publicly available):