• Document: Międzynarodowy system walutowy
  • Size: 699.13 KB
  • Uploaded: 2018-11-27 17:45:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2013-04-05 Międzynarodowy system  walutowy ‐ definicje Międzynarodowy  • zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych system walutowy • zespół reguł, instytucji i zasad określających warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych • zestaw zasad, norm, narzędzi regulacyjnych i instytucji mających na celu zapewnienie możliwości swobodnego transferu siły nabywczej pomiędzy odrębnymi obszarami walutowymi, na których cyrkulują odrębne krajowe waluty 2 Główne systemy  Elementy składowe walutowe w historii - rodzaje kursów walutowych • System waluty złotej - zasady gromadzenia rezerw dewizowych • System dewizowo- złoty - zasady tworzenia pieniądza światowego • System wielodewizowy - stopień wymiany walut 3 4 Historia systemu: System waluty złotej • w 1821 r. Anglia dążąc do wzmocnienia i ustabilizowania systemu pieniężnego wprowadziła system waluty oparty na standardzie złota, przyjęcie systemu jednokruszcowego - monometalizmu, • Parytet złota - ilość złota, jako dana jednostka pieniężna była w stanie • Okres funkcjonowania – 1870 – 1914 nabyć. • w 1865 r. Francja, Belgia, Włochy i Szwajcaria utworzyły Łacińską Unię Monetarną z frankiem jako jednostką monetarną zabezpieczoną • Kraj pochodzenia: Anglia (1816) rezerwami srebra i złota, ustanowienie systemu dwukruszcowego - bimetalizmu, • w latach 70-tych XIX w. kraje Łacińskiej Unii Monetarnej odeszły od • Liczba krajów funkcjonujących – 41 (1914) bimetalizmu i przeszły do systemu waluty złotej, • - Stany Zjednoczone przyjęły standard złota od stycznia 1879 r., • Niemcy wprowadziły system waluty złotej po utworzeniu w 1871 r. Cesarstwa Niemieckiego, • Austro-Węgry, Holandia, kraje skandynawskie oraz Rosja przyjęły system waluty złotej między końcem XIX w. a rokiem 1914, • kraje Ameryki Łacińskiej walutę złotą przyjęły w 1900 r., • system waluty złotej wprowadziła także Japonia, jedynie Chiny pozostały 5 poza systemem. 6 1 2013-04-05 System waluty złotej  (gold standard) System waluty złotej Wykształcił się pod koniec XIX w. i funkcjonował Cechy: do wybuchu I wojny światowej (1914 r.). • Jednostka waluty narodowej każdego pierwszy międzynarodowy system walutowy,

Recently converted files (publicly available):