• Document: BSS-1I BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY. al. Niepodległości Warszawa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
  • Size: 440.44 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 11:28:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

www.stat.gov.pl al. Niepodległości 208 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 Warszawa BSS-1I BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY Dotyczy jednej, wylosowanej osoby. Udział w badaniu jest dobrowolny. Uprzejmie prosimy o przychylność i udzielenie odpowiedzi na wszystkie zamieszczone w ankiecie pytania, co umoŜliwi właściwą interpretację wyników całego badania. Wszystkie informacje podane ankieterowi w trakcie wywiadu objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych pozwalających na ocenę zróŜnicowania sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Symbol województwa WOJEW Identyfikator mieszkania z wykazu wylosowanych mieszkań IDM Numer wylosowanego mieszkania w obwodzie NRM Numer gospodarstwa domowego w wylosowanym mieszkaniu NRG Imię osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok urodzenia wylosowanej osoby LW01 Numer porządkowy osoby wylosowanej do badania z tablicy składu LW02 gospodarstwa domowego Data przeprowadzenia wywiadu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Spis treści Dział H. śYCIE ZAWODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PRZESZŁOŚĆ ZAWODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 AKTUALNIE PRACUJĄCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 EMERYCI, RENCIŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 POZOSTALI NIEPRACUJĄCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ZAWÓD OSTATNIO WYKONYWANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 POSZUKIWANIE PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dział I. KONTAKTY SPOŁECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dział J. MIEJSCE ZAMIESZKANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Dział K. śYCIE CODZIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dział L. ZDROWIE I WAśNE WYDARZENIA W śYCIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Informacje dotyczące dzieci do 18. roku Ŝycia 2 Dział H. śYCIE ZAWODOWE Chciałbym/chciałabym teraz porozmawiać o Pana/Pani Ŝyciu zawodowym. PRZESZŁOŚĆ ZAWODOWA 1 Czy kiedykolwiek wykonywał(a) Pan/Pani pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej (w tym w indywidualnym gospodarstwie rolnym) przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy? H01 Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, nieprzerwanie co najmniej przez 6 miesięcy. Proszę nie uwzględniać dodatkowej pracy studentów oraz pracy do

Recently converted files (publicly available):