• Document: UMENIE AKCIE. V intenciach spolutvorby lep ieho sveta"
  • Size: 7.97 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 00:31:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UMENIE AKCIE Nielen na tYchto vystavenYch die- lach, ale aj vo „fotozaznamoch", ktore ZORA RUSINOVA vznikli pri inYch prile2itostiach, sa pre- javuje §truktUrna analYza vybraneho problemu, rozvijana bud' v sekvencii snimok (napr. v buroekoVich Osvoje- V intenciach „spolutvorby lep§ieho sveta" Rozhodujitcu Olohu v udornacneni prioom oast° bola vYchodiskom ,,poc- n2ch objektoch, subtilnych fotografic- happeningu zohraval najma tvorivY ta" ako dialog s umenim cj u2 pritom- kYch zaznamoch roznych portich so- Vo svojom prispevku, ktorY ma priklad Alexa Mlynaroika. Jeho ak- nosti alebo minulosti. DominantnY so- cialistickeho 2ivotneho prostredia) z hradiska rozsahu skor charakter re- cie-slavnosti, na ktore prizjival dorna- cialny aspekt jeho akcii nebol teda de- alebo v jednotlivom zabere takeho sume, sa zameriavam iba na podstat- cich i zahranidnYch autorov (hlavne §truktivny (ako napr. v Kaprowovych „poruchoveho" systemu (napr. v dote- ne javy a osobnosti akoneho umenia Novych realistov), predstavovali vyUste- happeningoch) alebo temne absurdny raz neznamych fotografiach Ivana Ma- v obdobI rokov 1970-1985. 1 nie predchadzajucich environmentov, ci agresivny (ako u Vostella). Vyrastal tejku). Ako istY dokaz prifa2livosti foto- Wvin performativneho prejavu na „permanentnych manifestacil spojenia nielen z entuziazmom napIneneho du- grafie v jej primarnej funkcii „kreslenia Slovensku bezprostredne sUvisel naj- umenia a 2ivota". Ich podstatnou cha tvorivosti 60. rokov, ale aj z jdei svetlom" aj pre vYtvarnika inej orienta- ma s novYm vnimanim dimenzii oasu a zjednocujkou ortou bolo modernis- vjanamnYch osobnosti ruskej avant- cie mo2no uviesf fotozaznam ako- a priestoru, ktore na prelome 60. ticke presvedoenie o funkcii umelca gardy prvj/ch desafrodi 20. storodia. neho kreslenia svetlom Rudolfa Filu a 70. rokov otvaralo hranice v§etkYch ako „spolutvoriveho oinitera spoloonos- Aj pre Mlynardika bolo umenie social- zachyteneho v pred12enej expozicii tradianych vYtvarnych druhov a oast° ti", sustredenie sa na sociokultUrne st:1- nym produktom a malo sa podieraf na (asi 1980). Fila to svetelnYmi drahami bolo prioinou zrodu nezvyaajnYch, vislosti tvorby. Mlynaroikov utopickY al- zrode novej kultury, noveho 2ivotneho dotvara svoje vlastne diela - spleten- hybridnYch intermedialnych podob truizmus a extrovertnost' podnecovali §tYlu. V symbblickej rovine sa vlaoik ce §tetcovYch drah na obrazoch tak NA,"trazu. Napriek nepriaznivYrn spolo- teamworkove nadaenie, oinnosf reali- Gondkurak mote javir aj ako vzdialena dostavajO d'agi „fantasticky odhmot- oenskYm zvratom sa v na§om pro- zovan6 „vedno s druhYmi" a v jej ramci rezonancia revoluoneho `agitpojezda' nujOci" rozmer. stredi viac-menej nepreru6ene d'alej garantovali individualne slobodnu, roz-

Recently converted files (publicly available):