• Document: 2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r.
  • Size: 251.58 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 23:48:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami/ z uwzględnieniem § 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruszcz Gdański uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna, scalając ustalenia niżej wymienionych uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański: - nr XXVIII/53/2001 dotyczącej miejscowości Straszyn, Goszyn, Rotmanka, Arciszewo, - nr XXVIII/54/2001 dotyczącej miejscowości Juszkowo, Wojanowo, Borzęcin, Rekcin, Będzieszyn, - nr XXVIII/55/2001 dotyczącej miejscowości Jagatowo, Żuława, Żuławka, Świńcz, - nr XXVIII/56/2001 dotyczącej miejscowości Łęgowo, Rusocin, Cieplewo, - nr XXVIII/61/2001 dotyczące miejscowości Borkowo, - nr XXVIII/62/2001 dotyczące miejscowości Żukczyn. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE §1 1. Integralną częścią planu są rysunki planu określone w § 4. 2. Zakres obowiązywania treści rysunków planu określa niniejsza uchwała. §2 1. Plan obejmuje obszar części wyżynnej gminy Pruszcz Gdański. 2. Granica pomiędzy częściami wyżynną i nizinną gminy pokrywa się z granicą obrębów: 1/ po stronie nizinnej obrębu Roszkowo, 2/ po stronie wyżynnej obrębu Cieplewo. §3 1. Tworzy się system oznaczeń dla rysunków planów zagospodarowania przestrzennego części wyżynnej gminy wg następujących zasad: 1/ poszczególne rysunki oznacza się liczbami 1, 2, 3, itd. 2/ wszystkie rysunki części wyżynnej oznacza się literą a, 3/ pierwszy rysunek części całego obszaru w skali 1:10.000 oznacza się symbolem 1a1, 4/ rysunki kolejnych zmian dla całego obszaru oznaczone będą symbolami 1a2, 1a3, 1a4, itd. 2 5/ pierwszy rysunek dla poszczególnych miejscowości lub ich części w odpowiedniej skali oznacza się 2a1, 3a1, 4a1, itd. 6/ rysunki kolejnych zmian dla poszczególnych miejscowości lub ich części oznacza się 2a2, 3, 4, itd., 3a2, 3, 4, itd., 4a2, 3, 4, itd. 2. W przypadku opracowywania planów dla kolejnych miejscowości ich rysunki należy oznaczać kolejnymi liczbami 10a1, 11a1, itd. 3. Opracowywane zmiany planów należy oznaczać kolejnymi liczbami jak w ust. 1 pkt 4 i 6. §4 1. Niniejsza uchwała obejmuje następujące rysunki planu: 1/ 1a1 – dla całego obszaru części wyżynnej w skali 1:10.000, z wyłączeniem terenów jak w pkt 2 do 9, 2/ 2a1 – dla terenów centralnych miejscowości Straszyn w skali 1:2.000, 3/ 3a1 – dla terenów centralnych miejscowości Juszkowo w skali 1:2.000, 4/ 4a1 – dla terenów zainwestowania miejscowości Borkowo oraz części północnej obrębu Straszyn w skali 1:5.000. 5/ 5a1 – dla terenów zainwestowania części zachodniej obrębu Straszyn oraz części zachodniej obrębu Juszkowo w skali 1:5.000. 6/ 6a1 – dla terenów zainwestowania części wschodniej obrębu Juszkowo oraz części wschodniej obrębu Straszyn w skali 1:5.000. 7/ 7a1 – dla terenów zainwestowania miejscowości Łęgowo i Cieplewo w skali 1:2.000. 8/ 8a1 – dla terenów zainwestowania miejscowości Rusocin i Żukczyn w skali 1:5.000. 9/ 9a1 – dla terenów zainwestowania miejscowości Jagatowo w skali 1:5.000. 2. Informacje na rys. 1a1 dla terenów jak w ust. 1 pkt. 2 do 9 mają charakter orientacyjny. §5 Celem ustaleń planu jest: 1/ stworzenie ram prawnych dla harmonijnego gospodarowania przestrzenią wyżynnej części gminy z uwzględnieniem jej specyfiki i zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, 2/ zminimalizowanie konfliktów pomi

Recently converted files (publicly available):