• Document: Peter McLaren, Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej
  • Size: 265.94 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 22:24:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Tom 19, numer 1(73) ISSN 1505-8808 2016 ANNA BABICKA-WIRKUS Wydział Nauk Społecznych, Akademia Pomorska, Słupsk e-mail: ankababicka@gmail.com Peter McLaren, Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2015, ss. 466 Książka P. McLarena, Życie w szko- tekście innych współczesnych pozycji łach. Wprowadzenie do pedagogiki kry- z zakresu pedagogiki dostępnych na tycznej jest światowym bestselerem o edu- polskim rynku książka P. McLarena kacji i została przetłumaczony na sześć rzuca odmienne światło na otaczającą języków. Przekładu na język polski doko- nas rzeczywistość. Nietypowość ta wy- nali: A. Dziemianowicz-Bąk, J. Dzierz- nika z zastosowania optyki marksizmu gowski i M. Starnawski. Ta znakomita do oglądu systemu kapitalistycznego pozycja z pewnością wzbogaci polską i uwikłanej weń szkoły i edukacji. Jest myśl pedagogiczną i spowoduje zamęt ważną perspektywą w analizowa- wynikający z określenia się przez Autora niu procesów społecznych i edukacyj- jako rewolucyjnego pedagoga krytyczne- nych. go, który jednoznacznie opowiada się za Celem, jaki P. McLaren postawił przed podejściem marksistowsko-humanistycz- sobą, pisząc Życie w szkołach, jest próba nym (s.12). Wydanie w Polsce książki odpowiedzenia na pytanie: dlaczego peda- przepełnionej językiem marksistowskim gogika krytyczna jest konieczna w świecie jest projektem wysoce odważnym, gdyż zdominowanym przez ideologię neolibe- – jak podkreśla T. Szkudlarek – w na- ralną, w którym państwo pod płaszczykiem szym kraju panuje swoista alergia na normalności, oczywistości, przemyca naj- ideologię marksizmu i wszystko, co się bardziej ujarzmiające i deprawujące czło- z nią wiąże (2009, s. 226). Jednak w kon- wieka kapitalistyczne wartości i reguły 174 Anna BABICKA-WIRKUS postępowania? Czy cel ten został osią- ważne w przestrzeni oddziaływań peda- gnięty? gogicznych. Tę tezę P. McLaren próbuje Książka Życie w szkołach. Wprowa- udowodnić, w mojej ocenie z pozytyw- dzenie do pedagogiki krytycznej, poza nym skutkiem, przez całą książkę. Nie wstępami (Wstęp do wydania polskiego, można oddzielić ucznia od jego kultury Wstęp), przedmowami (Przedmowa, Przed- ulicznej, rządzącej się odmiennymi re- mowa do wydania trzeciego) i epilogiem gułami od kultury szkoły, która narzuca składa się z pięciu części i aneksu, uczniom dominujące wartości, normy w którym zawarty jest wywiad z P. McLa- i zasady. Radykalny pedagog przykłada renem przeprowadzony przez José Marię ogromną wagę do codziennych doświad- Barroso Tristána, a także informacje czeń uczniów dla kształcenia i wychowa- o rewolucyjnym pedagogu oraz indeks nia w szkole. Ten wątek jest bardzo rozbu- nazwisk przywoływanych się w tekście. dowany (również w innych rozdziałach) Część pierwsza książki nosi tytuł i zaświadcza o wyjątkowości omawianej Klasa – rozejść się. Autor odwołuje się tu książki. Jednocześnie Autor dostrzega do dwóch definicji klasy – w znaczeniu znaczenie nauki praktycznych umiejętno- społeczno-ekonomicznym i szkolnym. ści matematycznych, informatycznych, Klasa bowiem jest istotnym aspektem róż- analizowania tekstów kultury itp. Jednak nicującym ludzi w świecie kapitalizmu. skupienie się na codziennych doświad- Dzieli ona jednostki na właścicieli środ- czeniach ucznia pomaga uświadomić ków produkcji (kapitaliści – 1% społe- sobie młodemu człowiekowi jego pozy- czeństwa) i tych, którzy sprzedają swoją cję w świecie, a także zapoznać się pracę (pracujący/robotnicy – 99% społe- z najróżniejszymi kontekstami i aspekta- czeństwa). Jak stwierdza Autor: mi wyznaczającymi to położenie. Można zastanawiać się, w jaki sposób wykorzy- (Kapitalizm ma – A.B.-W.) (...) stać to doświadczenie uczniów. McLaren straszliwą zdolność psychologizowania podpowiada: głęboko zakorzenionych (choć warun- kowych) hierarchii władzy i przywileju, Doświadczenie można wykorzystać przedstawiania ich jako homogeniczne na zajęciach tematycznych poświęco- i prywatne doświa

Recently converted files (publicly available):