• Document: mgr inż. Alina Jamka współpraca: mgr inż. arch. Anna Rygiel mgr inż. arch. Marzena Ulak
  • Size: 1.29 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 08:57:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne wybranych zakładów gastronomicznych i miejsc obrotu z artykułami spożywczymi w aspekcie wymogów sanitarnohigienicznych mgr inż. Alina Jamka współpraca: mgr inż. arch. Anna Rygiel mgr inż. arch. Marzena Ulak Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne wybranych zakładów gastronomicznych i miejsc obrotu z artykułami spożywczymi w aspekcie wymogów sanitarnohigienicznych Wstęp • Dzisiejszy wykład przeznaczony jest dla projektantów oraz osób uzgadniających pod względem sanitarnohigienicznym projekty obiektów żywnościowo żywieniowych Jest opracowaniem autorskim opartym na obowiązujących obecnie przepisach prawnych, przyjętych zasadach oraz w oparciu o długoletnią praktykę zawodową. • Zagadnienia poświęcone są przede wszystkim problematyce rozwiązań funkcjonalnych, warunków lokalizacyjnych, warunków techniczno- budowanych oraz sanitarnohigienicznych dla wybranych zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych branży spożywczej. • Po wejściu Polski do UE nastąpiły istotne zmiany w przepisach dotyczących żywności i żywienia również na etapie projektowym. Brzmienie tych przepisów nie pozwala aby traktować je jako wytyczne do projektowania technologii w zakładach żywieniowych. Na przestrzeni ostatnich lat nie powstały nowe opracowania dotyczące projektowania obiektów żywieniowych w związku z tym pomocnym może być korzystanie ze poprzednich wytycznych, gdyż większość z nich jest spójna z przepisami unijnymi. • Wykład nie wyczerpuje całości problematyki związanej z projektowaniem obiektów żywieniowo żywnościowych. Wiele problemów zostało omówionych jedynie w krótki sposób w ramach ogólnego opisu ale stanowić może materiał pomocniczy w opracowywaniu dokumentacji projektowej. • Przedstawimy przykładowe rozwiązania zakładów gastronomicznych oraz obiektów handlowych branży spożywczej, które przedstawią aktualne tendencje i kierunki w projektowaniu. Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne wybranych zakładów gastronomicznych i miejsc obrotu z artykułami spożywczymi w aspekcie wymogów sanitarnohigienicznych Podstawa prawna • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia / Dz. U. Nr 171 poz. 1225/ • Rozporządzenie /WE/ nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych /Dz. U. UE z 30.04.2004 r./ • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm./ • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm/ • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. 2012 poz. 462/ • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013 poz. 215/ • Barbara Koziarowska „Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych” • Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjak,Katarzyna Wiśniewska „Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego” • Stanisław Borysiuk „Sanitarnohigieniczne zasady projektowania zakładów gastronomicznych i obiektów handlowych” • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia /Dz.U. Nr 61 poz. 417/ • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dziennik Ustaw poz.1961 z 2016r) Rozwiązania funkcjonalno-technologiczne wybranych zakładów gastronomicznych i miejsc obrotu z artykułami spożywczymi w aspekcie wymogów sanitarnohigienicznych Zakłady gastronomiczne. Zakład gastronomiczny /poprzednio określany jako zakład żywienia zbiorowego/ jest to jednostka gospodarcza, wyodrębniona lokalowo i organizacyjnie, prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży posiłków oraz napojów do spożycia na miejscu lub na wynos. Podział: 1. Restauracja lokal w którym dania podawane są na indywidual

Recently converted files (publicly available):