• Document: PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Miasto i Gmina Wysoka
  • Size: 271.06 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:01:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 2004 - 2006 Miasto i Gmina Wysoka WPROWADZENIE *OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU LOKALNEGO* Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wysoka wdrażany będzie w ramach czterech obszarów: - Infrastruktura ochrony środowiska, - Infrastruktura komunikacyjna, - Oświata i wychowanie, - Sfera społeczna i bezpieczeństwo. Jednocześnie dla każdego z obszarów wyznaczono zasięg terytorialny interwencji planu, a także określono inne uwarunkowania oraz szczegółowe ograniczenia związane z realizacją konkretnych zadań. Informacje w tym zakresie przedstawiono w poniższym zestawieniu. Inne uwarunkowania oraz Obszar Zasięg terytorialny ograniczenia szczegółowe Infrastruktura - bezpośredni; w. Wysoczka, Zadania związane ze sferą ochrony m. Wysoka ochrony środowiska naturalnego środowiska - pośredni; północna część o całkowitej wartości gminy, jednostkowej nie przekraczającej równowartości 1 mln EURO Infrastruktura - bezpośredni; m. Wysoka, Zadania drogowe o oddziaływaniu komunikacyjna - pośredni; nie dot. lokalnym, służące celom ponadlokalnym Oświata i - bezpośredni; miast i gmina Wachlarz usług bazy sportowej wychowanie Wysoka, może być intratną propozycją - pośredni; w stopniu również dla gmin ościennych (np. nieznacznym gminy ościenne basen) Sfera społeczna i - bezpośredni; miasto i gmina W ramach planu realizowane będą bezpieczeństwo Wysoka, zadania komplementarne związane - pośredni; w nieznacznym z polepszaniem bezpieczeństwa stopniu gminy ościenne publicznego Obok projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego na terenie gminy realizowane będą zadania komplementarne wobec zadań planu, głównie w obrębie następujących obszarów: - infrastruktury ochrony środowiska, - infrastruktury komunikacyjnej, - gospodarki i rynku pracy, - sfery społecznej i bezpieczeństwa. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wysoka obejmuje lata 2004-2006. Zakłada się realizację II edycji planu obejmującej okres 2007 – 2013. Preludium do sporządzenia II edycji PRL stanowią zadania komplementarne, które przygotowują i ukierunkowują politykę rozwoju w zakresie elementów, które jak się przewiduje, blokowałyby realizację zadań priorytetowych dla obszaru lat 2007 – 2013. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WYSTĘPUJĄCEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Wysoka położona jest w obszarze Wysoczyzny Krajeńskiej, na północnych krańcach województwa wielkopolskiego. Powierzchnia gminy wynosi 123,1 km2, z czego 97,3 km2 przypada na użytki zielone, 16,8 km2 na lasy, zaś miasto stanowi 4,86 km2. Wysoką położoną w środkowo-wschodniej części powiatu pilskiego, dzieli od miasta Piły odległość 30 km, czterokrotnie większa odległość, bo aż 110 km - dzieli ją od Poznania. Gmina Wysoka graniczy z następującymi gminami: od północy z Krajenką i Złotowem, od wschodu z gminami Łobżenica i Wyrzysk, od południa z Białośliwiem i Miasteczkiem Krajeńskim, od zachodu z gminą Kaczory. Na terenie Gminy utworzonych jest dwanaście sołectw i dwie jednostki pomocnicze. Wewnętrzny podział administracyjny gminy przedstawia się następująco: • Bądecz, obejmujący wsie Bądecz i Sędziniec, • Czajcze, • Jeziorki Kosztowskie, • Kijaszkowo, • Mościska, obejmujące wsie Mościska i Kostrzynek, • Młotkowo, • Rudna, która obejmuje wsie Rudna i Nowa Rudna, • Stare, obejmująca wsie Stare i Gmurowo, • Tłukomy, • Wysoka, • Wysoczka, • Wysoka Mała obejmująca wsie Wysoka Mała i Wysoka Wielka, • jednostka pomocnicza przy Osiedlu Tadeusza Kościuszki w mieście Wysoka • jednostka pomocnicza przy Osiedlu Gen. Świerczewskiego w mieście Wysoka Rys historyczny Miasto i Gmina Wysoka położone są na historycznych terenach Krajny. Pierwszy zapis dotyczący Wysokiej pochodzi z XIII wieku. W dokumencie z 1260 roku zapisano nazwę wsi –Visoka – którą książę wielkopolski Bolesław Pobożny podarował Mikołajowi z Gostynia, późniejszemu podkomorzemu poznańskiemu. Samo miasto powstało znacznie później, dopiero w 1521 roku nastąpiła jego lokacja. Od tego czasu Wysoka miała swój herb i pieczęć miejską. Niestety żadne pieczęcie nie zachowały się do dziś, a używana aktual

Recently converted files (publicly available):