• Document: NATURFAG SOM ALLMENNDANNELSE
  • Size: 247.53 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 17:45:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Svein Sjøberg NATURFAG SOM ALLMENNDANNELSE en kritisk fagdidaktikk 3. utgave svein sjøberg naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk 3. utgave © Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 3. utgave 2011 ISBN: 978-82-05-44479-9 Layout: Laboremus Prepress AS Sats: Supernova Brødtekst: Minion 10/14,5 Alle henvendelser om denne boka kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Forfatteren har fått støtte fra Det faglitterære fond. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Til min far Nils, som lærte meg å bli glad i naturen – og vitenskapen om den, og som lærte meg å tvile på det meste Forord I denne tredje og reviderte utgaven er det foretatt mange endringer. Noen kapitler er omskrevet, andre flyttet, og alle er oppdatert med nye data og ny forskning. Jeg har prøvd å begrense bruken av referanser til å omfatte bøker og artikler som jeg tror at en interessert leser kan finne fram til. I arbeidet med denne boka har jeg hatt forskjellige slags lesere i tankene. Jeg har sett for meg studenter som har en viss fagbakgrunn i ett eller flere naturfag, og som skal ut i en virksomhet knyttet til formidling eller undervisning. Spesielt har jeg tenkt på dem som skal bli (eller er) lærere i naturfag. Noen av disse har en solid fagbakgrunn, men de har sjelden hatt anledning til å se sine egne fag i et fugleperspektiv. De behersker ofte mye av det faglige innholdet i ett eller flere naturfag, men har hatt mindre anledning til å reflek- tere over fagets filosofi, dets historiske utvikling, dets sosiale forankring, fagets grunnlags- problemer osv. Ikke alltid har de tenkt skole i sin utdanning og reflektert over hvilket bidrag faget eller fagene kan gi til elevenes vekst og utvikling, og ikke alltid har de hatt anledning til å diskutere hva folk flest bør vite om dette faget, og hvorfor det er så viktig. Denne boka er ikke ment å gi riktige svar på slike vanskelige spørsmål, men den er ment som en ballast som kan hjelpe den enkelte til å klargjøre sine egne resonnementer og der- ved også bli i stand til å diskutere og begrunne naturfagenes plass i skolen overfor elever, foreldre og lærere. Boka er også myntet på realister som allerede er i skole, formidling, forlag eller andre steder der det er behov for refleksjon omkring fagenes betydning i samfunn og utdanning. Kanskje er den interessant også for realister og ingeniører i forskning og annen faglig virk- somhet? I den grad det finnes slike folk i presse og andre medier (noe vi kommer tilbake til!), håper jeg at også disse kan finne noe av interesse. Mange har hjulpet meg til å utvikle tankene i denne boka, og jeg har sikkert lånt tanker og ideer som andre kjenner som sine egne, uten at jeg oppgir presise referanser. Jeg håper at de vil tilgi meg dette. Jeg takker for gode råd og innspill fra mange brukere av de tidli- gere utgavene av boka, både i Norge, Sverige og Danmark. Jeg takker alle gode kolleger ved vårt fagmiljø i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Jeg vil også takke mine mange doktorgradsstudenter. Selv om jeg har vært veileder, 8 forord vil jeg tro at læringen har vært jevnt fordelt på begge parter. De siste årene har jeg hatt et nært samarbeid med Camilla Schreiner. Hun kom inn som stipendiat da vi i 2001 med støtte fra Norges forskningsråd etablerte ROSE-prosjektet (The Relevance of Science Edu- cation), og siden da har vi hatt et tett og nært samarbeid som vi har lært umåtelig mye av. I alle fall jeg. En stor takk går også til alle de fagkollegene som til min 60-årsdag overrasket meg med en flott bok med et tyvetalls artikler. Denne boka var på mange måter en status- rapport om naturfagdidaktikk i Norge. En spesiell takk til redaktørene og initiativtakerne, Doris Jorde og Berit Bungum. Jeg vil anbefale denne boka til alle som vil gå litt mer i dyb- den av mange av de emnene som jeg behandler mer overfladisk i denne boka. Jeg takker også min kone Marit Storhaug for kritisk lesing og faglige råd. Hennes bakgrunn som lærerutdanner, pedagog og samfunnsviter har gitt meg mange nye perspektiver. Jeg vil også få trekke fram noen av mine mange utenlandske venner og kolleger som har betydd mye for meg. Spesielt vil jeg takke for inspirasjon og tanker fra Peter Fensham, David Layton, Edgar Jenkins, Joan Solomon, John Ziman, Glen Aikenhead, Jonathan Osborne, Rosalind Driver og Howard Gardner. Det har vært umåtelig givende å få b

Recently converted files (publicly available):