• Document: Sammanfattning. Bryman & Bell - Företagsekonomiska forskningsmetoder
  • Size: 491.68 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 11:04:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sammanfattning Bryman & Bell - Företagsekonomiska forskningsmetoder 1 Inledning Bokens syfte – ge grundläggande kunskaper om företagsekonomi och hur sådan forskning bör bedrivas och vad den innebär. Affärslivs forskning sätts in i samhällsvetenskapliga discipliner som sociologi och psykologi då sådana faktorer påverkar områden som redovisning och marknadsföring Det huvudsakliga syftet med kap 1 är att vissa överväganden och hänsynstagande blir aktuella då man sysslar med företagsekonomisk forskning. Relation mellan teori och forskning Deduktivt synsätt - teori styr forskningen Induktivt synsätt - teori är ett resultat av forskningen Teori och forskning Teori – förklaring av observationsregelbundenheter Slag av teorier: • Teorier på mellannivå Ex: varför kvinnor ur etniska minoriteter är underpresenterade i företags ledningar • stora teorier (omfattande) Är svår att pröva för forskare då det empiriska underlaget är för stort, det blir alltså svårt att göra tillräckliga kopplingar till verkligheten. ex: kritisk teori Teorier på mellannivå är oftare fokus för empiriska undersökningar än omfattande. Teorier på mellannivå försöker förklara vissa detaljer i samhället detta kallas situationsteori. Deduktiv och induktiv teori • Deduktiv teori – Hypoteser granskas empiriskt och bekräftas eller förkastas. 2 Är den vanligaste uppfattningen av förhållandet mellan teori och praktik (empiri) i samhällsvetenskapen. Processen kan beskrivas enligt följande modell: Teori hypoteser datainsamlingen resultat hypoteserna bekräftas eller förkastas teorin revideras Grovt uttryckt handlar deduktion om: Teori observationer/resultat Hawthornestudierna är ett exempel på deduktiv forskning. • Induktiv teori – teori är resultatet av en forskningsinsatts Den induktiva processen innebär att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. Grovt uttryckt handlar induktion om: observationer/resultat Teori De olika teorierna innehåller drag av varandra. Det kan alltså finnas inslag av induktion i en deduktionsprocess. Iterativ (upprepande) - är rörelse fram och tillbaka mellan data och teori. Forskaren ställer sig frågan om insamlandet av data är tillräckligt för att stödja/förkasta en teori är det ej detta går han tillbaka till datainsamlingen. Vad är positivism Förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av social verkligheten. 1. Det är bara företeelser som kan bekräftas via sinnena som ska ses som ”riktig” kunskap detta benämns fenomenalism. 2. Teorins syfte är att generera hypoteser som kan prövas. (deduktivism) 3. man uppnår kunskap genom att samla i fakta som utgör grund för regelbundenheter (induktivism) 4. vetenskapen skall vara värderingsfri (objektiv) 3 Kunskapsteoretiska frågor En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. En viktig fråga i sammanhanget är om huruvida sociala verkligheten skall studeras utifrån samma metoder och principer som naturvetenskapen. Uppfattningen om vikten av att följa naturvetenskapliga metoder kallas positivism. Ontologiska frågeställningar ontologi – ”vad som finns” Handlar om sociala tings art och natur. Viktigt är frågan inom ontologin är om sociala ting kan uppfattas som objektiva enheter som besitter en yttre verklighet (objektivism) eller om tinget är en konstruktion som bygger på en individs uppfattning och handlingar (konstruktionism). Objektivism anser att sociala företeelser och kategorisering är oberoende av aktörer. Konstuktionism är en ontologisk ståndpunkt går ut på att sociala företeelser och dess mening är något som hela tiden kommer till stånd av aktörer. Exempel på detta är begreppet manlighet, som kan ses som en konstruktion då manlighet in bygger på något specifikt utan är en allmän uppfattning bland individer om vad som är manligt. Kopplingen mellan kunskapsteori, ontologi och företagsekonomisk forskning Ontologiska antaganden påverkar formuleringen av vetenskapliga frågor och genomförandet av forskning. Paradigm – ett kluster av åsikter och påbud som för en vetenskapsman inom en viss disciplin påverkar hur han skall bedriva forskningen och vad som ska studeras. Burrell och Morgans beskriver 4 paradigm som en spegling av de antaganden som forskaren gör om en organisations egenart samt hur man får kunskap om den. 1. Objektivistiskt – det finns en extern synvinkel utifrån vilken man kan betrakta organisationen, som består av verkliga och konkreta processer och strukture

Recently converted files (publicly available):