• Document: Moduł V Etyka w pracy opiekuna medycznego
  • Size: 987.58 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 13:20:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Moduł V Etyka w pracy opiekuna medycznego Wprowadzenie 1. Podstawowe pojęcia etyki: odpowiedzialność moralna, dylematy etyczne 2. Sylwetka opiekuna medycznego 3. Kompetencje zawodowe opiekuna medycznego. Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego 4. Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym 5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych z pacjentem, ze- społem opiekuńczym Bibliografia Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną Wprowadzenie Procesy starzenia się społeczeństw w rozwiniętych krajach współczesnego świata wy- magają poświęcenia szczególnej uwagi kwestii rozbudowy opieki i efektywnej pomocy w odniesieniu do najstarszych członków populacji. Zajmują się tym zwykle wyspecjali- zowane służby, w których pracy liczyć powinien się nie tylko profesjonalizm, ale także wysokie standardy natury etycznej. Temu poświęcony jest m.in. Kodeks Etyczny Pol- skiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, jednakże wydaje się, iż w pracy opieku- nów osób starszych, opiekunów medycznych przydatne mogą być także wybrane zasady etyczne wypracowane przez zawody medyczne. Do najważniejszych z nich możemy zali- czyć cztery zasady etyki medycznej. Ponadto w pracy z osobami starszymi wydaje się być przydatny model partnerski, jako że w najwyższym stopniu sprzyja przestrzeganiu zasady autonomii i budowaniu wzajemnego szacunku między opiekunem a jego klien- tem, którego dobro jest normą najwyższą. O ile godność osobowa opiekuna i podopiecznego jest niezbywalna, o tyle ich godność osobista może być ograniczana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do naruszania godności osobistej osoby starszej w warunkach opieki dochodzi poprzez podejmowanie decyzji jej dotyczącej z pominięciem jej osobistego stanowiska, poniżanie i ograniczanie jej prywatności, wyłączanie z różnych obszarów życia społecznego, cho- ciażby ze względu na stan zdrowia. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 1 1. Podstawowe pojęcia etyki: odpowiedzialność moralna, dylematy etyczne Etyka zawodowa ,,jest zespołem zasad i norm, które określają poprawny z moralnego punktu widzenia sposób zachowania się i postępowania przedstawicieli określonej gru- py zawodowej. Uporządkowany i zapisany zespół norm etyki zawodowej to kodeks etyki zawodowej”. Aby móc dokonać słusznego wyboru, każdy opiekun powinien znać kodeks etyki zawodowej swojego zawodu (http://czasopisma.viamedica.pl/pp/article/view/23372). Kodeks etyczny ma co najmniej pięć podstawowych celów:  zachęcanie członków grupy zawodowej do postępowania etycznego;  uwrażliwianie członków grupy na moralne aspekty ich pracy;  umacnianie znajomości ustalonych zasad wśród członków grupy – dla jej integra- cji, aby podkreślić jedność grupy i chronić standardy etyczne praktyki zawodo- wej;  wspieranie radą w rozwiązywaniu konfliktów moralnych;  wskazywanie, czego opinia publiczna może oczekiwać od członka danej grupy zawodowej. Odpowiedzialność moralna to świadome i dobrowolne podejmowanie czynów, jakiegoś działania, które są zgodne z zasadami i normami moralnymi. Wiąże się z poniesieniem konsekwencji w razie odejścia od moralnych czynów i przesunięcia się w stronę niemo- ralną. Moralnymi sankcjami są: wyrzuty sumienia, wstyd, rozgoryczenie i głębokie roz- żalenie. Człowiek odpowiedzialny jest świadomy konsekwencji własnych działań, za- chowań. Jest gotowy ponieść za nie odpowiedzialność. Opiekun postępuje etycznie, gdy przestrzega praw pacjenta, człowieka. Przykładowe prawa pacjenta: 1. Prawo do poszanowania intymności pacjenta, traktowania go godnie i z szacunkiem. 2. Prawo do informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. 3. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. 4. Prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz- nych. 5. Prawo do korzystania z aktualnych zdobyczy medycyny, zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Recently converted files (publicly available):