• Document: Pesten. Wie heeft welke rol
  • Size: 681.63 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 08:25:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet • Doelvoorschriften t.a.v. PSA • Psychosociale arbeidsbelasting – Seksuele intimidatie – Agressie en geweld – Pesten – Discriminatie – Werkdruk • Werkgever verplicht beleid te voeren Preventief beschermende maatregelen Arbobesluit, artikel 2.15 lid 2 Volgens stand van de wetenschap: • Vertrouwenspersoon • Gedragscode • Training werknemers • Klachtenregeling • Registratie incidenten • Opvang na incidenten Overige relevante wetgeving • Arbowet – Inventarisatie en evaluatie van risico’s (art. 5) – Voorlichting en onderricht (art. 8) – Melding en registratie arbeidsongevallen, beroepsziekten (art. 9) • Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen • Burgerlijk wetboek – Goed werkgeverschap – Zorgplicht werkgever Verantwoordelijkheden binnen organisatie • Formuleren en uitdragen beleid: – Directie / management – OR / PVT – Leidinggevenden • Uitvoerende werkzaamheden: – Vertrouwenspersoon – Klachtencommissie – Arbocoördinator, preventiemedewerker – HR – Leidinggevenden – Bedrijfsarts – Bedrijfsmaatschappelijk werker • Vertonen van sociaal veilig gedrag: – medewerkers én leidinggevenden Actoren PSA beleid Preventie Signalering Opvang Interventie Nazorg Management x x x OR x x P&O x Leidinggevende x x x x Vertrouwenspersoon x x x x x Klachtencommissie x Preventiemedewerker x x Bedrijfsarts x Inspectie SZW x Medewerker x x x x x Zorgplicht werkgever Artikel 7:658 BW • Voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt • De werkgever is aansprakelijk indien hij tekort schiet in zijn zorgplicht • Tenzij – hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen – de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. • Bewijslast werkgever Leidinggevenden • Voorlichting en onderricht • Aandacht voor personeel • Signalen herkennen • Bespreekbaar maken • Ingrijpen • Voorbeeld gedrag HR • Functioneringsgesprekken; • Verslagen werkoverleggen; • Analyse van ziekteverzuimgegevens; • Analyse van exitgesprekken; • Monitorinstrumenten voor incidenten met ongewenst gedrag, agressie en geweld (incidentregistratiesystemen); • Gedragscode opstellen; • Werkbelevings- of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Collega • Dader of ook slachtoffer • Sociale steun Preventiemedewerker • Meewerken aan opstelling en uitvoering RI&E • Adviseren / samenwerken met OR • Uitvoering Arbo-maatregelen – Arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, organisatie van de arbeid – Voorlichting en onderricht – Overleg met OR – Registratie en melden ongevallen en beroepsziekten – Ongewenst gedrag Vertrouwenspersoon • Opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag: – Een luisterend oor – Informeren over de mogelijk te nemen stappen – Contact houden en verdere begeleiding (als nodig / gewenst) • Gevraagd of ongevraagd advies aan de betrokken leidinggevende op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen • Jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag Mediator • Onafhankelijke bemiddelaar • Begeleidt de gesprekken tussen de twee partijen. • Neutrale positie • Escalatie voorkomen. Bedrijfsmaatschappelijk werker • Hulp bij problemen – Werksituatie (verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, enz) – Privé-situatie (ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen van invloed op het werk) • Activeren van medewerkers • Doel: motivatie en inzetbaarheid van medewerkers vergroten. Taken deskundige bijstand • Toetsing en advisering in het kader van de risico- inventarisatie en -evaluatie; • Ziekteverzuimbegeleiding; • Adviseren preventie • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO); • Aanstellingskeuring; • Arbeidsomstandighedenspreekuur . Inspectie SZW Taak, rol OR • Controlerende en bevorderende taak (art. 28 en 27.1.d WOR) – Beleid toetsen aan wet- en regelgeving • Informatie verwerven en verwerken – Aangelegenheden arbobeleid – Uitvoering beleid • Instemmingsrecht – een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid • Initiatief nemen – verbinding met andere wet- en regelgeving • Visie op eigen rol en taak gericht op gewenste cultuur – agenda OV Stel je voor Marcel is zo lang van stof. Als hij begint te praten tijdens een vergadering pak ik altijd mijn mobieltje er

Recently converted files (publicly available):