• Document: Bijlage 1 Checklist Broddelkenmerken (CBK)
  • Size: 627.03 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 15:53:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bijlage 1 bij Broddelen Bijlage 1 Checklist Broddelkenmerken (CBK) Doel Als een cliënt met klachten van mogelijk broddelen bij de therapeut komt, is het raadzaam om de Checklist Broddelkenmerken (CBK) in te vullen. Het invullen van deze checklist kost ongeveer zeven minuten en gebeurt aan de hand van diverse spreeksituaties. Afname Om een indruk te krijgen van mogelijk broddelen bij een cliënt zal de therapeut een video- of audio-opname moeten maken van ten minste 5 minuten spontaan ver- tellen, dialoog en lezen van de cliënt. Vervolgens kan de therapeut de CBK invullen. Voor elk item wordt een frequentiescore gegeven. De ernstscores van ‘nooit’ tot ‘al- tijd’ moeten als volgt geïnterpreteerd worden: Interpretatie frequentiescore Checklist Broddelkenmerken 0 nooit Het komt in het spreken van de broddelende persoon niet voor. 1 bijna nooit Het komt in bijna geen van de gesproken zinnen voor en is slechts en- kele malen geobserveerd. 2 soms Het komt of in een op de twintig zinnen voor, of niet binnen elke taal- complexiteit. 3 vaak Het komt in een op de tien zinnen voor of binnen elke taalcomplexiteit. 4 bijna altijd Het komt in een op de vijf zinnen binnen elke taalcomplexiteit voor. 5 altijd Het komt in vrijwel elke zin en binnen elke taalcomplexiteit voor. Als de therapeut twijfelt bij het invullen, is het raadzaam om de hoogste score te noteren. Als namelijk door het invullen van een te hoge score onterecht wordt ver- ondersteld dat een cliënt broddelt, komt dit bij het uitvoerig onderzoek zeker naar voren. Wordt er gekozen wordt voor de laagste score dan wordt eventueel broddelen mogelijk gemist. 1 van 3 Bijlage 1 bij Broddelen Checklist Broddelkenmerken (CBK) Origineel: David A. Daly, 2006; revisie: Van Zaalen et al., 2009d) INSTRUCTIE voor de logopedist: • Reageer op elke onderstaande beschrijving. bijna nooit 4  bijna altijd • Kruis aan welke frequentie naar uw mening het best past bij de brodde- 0 nooit 2 soms 5 altijd 3 vaak lende spreker gedurende de dag. • Tel de scores van de cursieve items binnen elke sectie bij elkaar op. 1  Sectie 1: spraakmotoriek 1 Gebrek aan pauzes tussen woorden en/of zinsdelen 2 Herhalingen van meerlettergrepige woorden en zinsdelen 3 Onregelmatig spreektempo, spreekt in spurts 4 Telescopie of ingekorte woorden 5 Initieel luide stem uitmondend in onverstaanbaar gemompel 6 Spraakmotorische controle op woordniveau onder de norm 7 Snel spreektempo (tachylalie) 8 Hoge frequentie normale niet-vloeiendheden 9 Spreektempo neemt in de loop van het gesprek steeds meer toe (versnelling) 10 Zwakke planningsvaardigheden (tijd, klok) 11 Weinig tot geen inspanning tijdens niet-vloeiende momenten 12 Onjuiste planning en/of duur van pauzes in de zin 13 Articulatiefouten Subtotaal broddelscreening: item 1 t/m 10 wel/geen indicatie voor broddelen (meer dan 24 punten) Sectie 2: taalplanning 14 Taalstructuurproblemen nemen toe wanneer het onderwerp meer complex is 15 Taalstructureringsproblemen op verhaal- of woordniveau 16 Taalformuleringsproblemen, verwarde bewoordingen, woordvindings- moeilijkheden 17 Veel revisies, interjecties en stopwoordjes 18 Ontoereikende onderwerpintroductie, -vasthoudendheid of -beëindiging 19 Onjuiste linguïstische structuren, zwakke grammatica, syntaxisfouten 20 Monotone prosodie of monotonie, afwijkende accentuatie Sectie 3: aandachtsconcentratie 21 Reageert onvoldoende op visuele of auditieve feedback van de luisteraar 22 Herstelt communicatieve verstoringen niet of nauwelijks 23 Gebrek aan bewustzijn van kenmerken van eigen communicatieve moeilijkheden 24 Spraak is beter onder druk (verbetert kortdurend bij concentratie) 25 Snel afleidbaar of moeite met concentratie op het spreken 26 Concentratiestoornissen 27 Spreekt voordat formuleringsfase voldoende is afgerond 28 Weinig tot geen spreekangst, mogelijk wel communicatieangst 2 van 3 Bijlage 1 bij B

Recently converted files (publicly available):