• Document: De plannen voor ernstig getroffen gebieden. Eenige weken geleden heeft het Regeeringscommissariaat voor den Wederopbouw in een
  • Size: 12.01 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 18:59:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

5*2*6 Jaargang Dit no. bestaat uit 6 bladen ZATERDAG 7 DECEMBER 1940 ** No. 290 NIEUWSBLAD - "o» Gtrl Ötrectif van » het k NOORDEN je^NNEMENTSPRIJS: ln de stad Groningen maand of fl-50 per 3 maand, franco el Nederland f2,35 Cplus dlsp. kosten). m°°' 83863- "~ Telefoonnummer van de ~ «n ad 5"4» Redactie 184 en 318. Abonnementen Dagblad voor de Noordelijke Provinciën ADVERTENTIéN uit de 3 Noordel. Provinciën van I—s regels f I.—, elke regel meer 20 et. Kleine advertentlën tot en met 10 regels en Familieberichten 15 ets. per regel (by vooruit- *2at.« JtTn tentles 880 en 34L 's Avonds na 7 uur en waags na 4 uur uitsluitend 880, b. g. g. 2978. WAARIN OPGENOMEN DE PROVINCIALE GRONINGER COURANT OPGERICHT 1787 betaling), elke regel meer 20 ets. Van bulten deze Provinciën I—S regels f 1.50, elke regel meer 30 et. „*<* AVE: R, HAZEWINKEL JZN's UITG EV ERS-M A ATSCH APPU N.V. BUREAUS: GEDEMPTE ZUIDERDIEP BIJ DE HEERESTRAAT. GRONINGEN AANDACHT Er k *« Wer ,aandacnt en aandacht. Vooreerst dat, groot geworden als de Christus, ons den weg naar den Hemelschen Vader heeft vrij gemaakt; ons geleerd, dien weg te be- treden; en Die voor elk geslacht de deur is, waardoor wij binnen kunnen gaan om De wederopbouw van Brabant en Limburg De plannen voor ernstig getroffen gebieden Storm en hoog water Binnenstad van Rotterdam onder Scïle die elken daS onze Sedacn- onzen God te ontmoeten. -3,1* ' onzen arbeid, onze huishou- En God ontmoeten is: bidden. Meer dan Eenige weken geleden heeft het Regeerings- vele van de genoemde

Recently converted files (publicly available):