• Document: De site voor samenvattingen GRAMMATICA LATIJN
  • Size: 385.78 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 16:57:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

http://www.schoolsamenvatting.nl/ De site voor samenvattingen GRAMMATICA LATIJN http://www.schoolsamenvatting.nl/ De site voor samenvattingen INHOUDSOPGAVE Zelfstandige naamwoorden ……………………………………………………………………. 1 Bijvoeglijke naamwoorden …………………………………………………………………….. 2 Bijwoorden ………………………………………………………………………………………. 3 Voornaamwoorden ……………………………………………………………………………… 3 Werkwoord ……………………………………………………………………………………… 6 Praesensstam Actief ……………………………………………………………………………. 6 Participium Praesens Actief …………………………………………………………… 7 Praesensstam Passief …………………………………………………………………………… 8 Perfectumstam Actief ………………………………………………………………………….. 8 Perfectumstam Passief ………………………………………………………………………… 9 Participium Perfectum Passief ………………………………………………………… 10 Participium Futurum Actief …………………………………………………………………… 10 Infinitivus Futurum Actief …………………………………………………………………….. 10 Coniunctivus ...…………………………………………………………………………………. 11 Overzicht Coniunctivus ……………………………………………………...………… 13 Onregelmatige werkwoorden (esse, posse, ferre, velle, nolle, malle, ire, fieri) ....…...……… 14 Accusativus cum Infinitivo (A.c.I.) ...…………………………………………………………. 15 Accusativus cum Participio (A.c.P.) ....………………………………………………………… 15 Nominativus cum Infinitivo (N.c.I.) .......……………………………………………………… 15 Ablativus Absolutus ....…………………………………………………………………………. 16 Deponentia en semideponentia ………………………………………………………………… 16 Perfectum i.p.v. praesens (memini, novi, odi) ………………………………………………… 16 Gerundium ……………………………………………………………………………………… 17 Gerundivum …………………………………………………………………………………….. 17 Stamtijdenlijst ………………………………………………………………………………….. 18 Overzicht werkwoordsvormen .................................................................................................... 21 1 http://www.schoolsamenvatting.nl/ De site voor samenvattingen Zelfstandige naamwoorden Naamvallen en hun functies * Nominativus: 1) onderwerp; 2) naamwoordelijk deel van gezegde * Genitivus: grondbetekenis is 'van'; speciaal gebruik: 1) eigenschap: vir boni ingenii = een man met (lett. 'van') een goed karakter; 2) obiectivus: metus noctis = de angst voor de nacht (de nacht is het object van het bang zijn); 3) na bepaalde woorden: bijv. satis, plenus, cupidus, ignarus 4) voor de voorzetsels causa en gratia: filiae causa = ter wille van / wegens de dochter. *Dativus: 1) meewerkend voorwerp (vertalen met 'aan' of 'voor'); 2) dativus possessivus die bezitter aan- geeft: domino est servus = (lett.) aan de meester is een slaaf= de meester heeft een slaaf; 3) na bepaalde w.w.; 4) handelende persoon bij gerundivum: mihi laudandus est = hij moet door mij geprezen worden *Accusativus: 1) lijdend voorwerp (object); 2) onderwerp (subject) in A.c.I. en A.c.P.; 3) na sommige voor- zetsels:

Recently converted files (publicly available):