• Document: Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn. Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien
  • Size: 940.63 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 08:53:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Deniz Ince, Tom van Yperen, Marja Valkestijn Top tien positieve ontwikkeling jeugd Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien Inleiding Sinds de jaren 80 heeft de aandacht van praktijkwerkers en beleidsmakers zich verlegd. Naast aandacht voor preventie van risico’s en problemen in de psychosociale ontwikke­ ling van jeugdigen is er een toenemende aandacht voor factoren die een positieve ontwikkeling van jeugd bevorderen. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft zich tot voor kort voornamelijk gericht op risicofactoren die samenhangen met een problematische ontwikkeling. Veel minder ging het over factoren die kinderen en jongeren kunnen beschermen en die bijdrage leveren aan een voorspoedige ontwikkeling. Gaandeweg vindt er steeds meer onderzoek plaats naar de effecten van interventies gericht op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugd (Groenendaal & van Yperen, 1994; Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins, 2004). De focus van praktijk, beleid en wetenschap ligt dus steeds meer op de factoren die bijdragen aan zowel de positieve als negatieve ontwikkeling van jeugd. Programma’s kunnen niet alleen ingezet worden om probleemgedrag te voorkomen of te verminderen maar ook om de mogelijkheden en kansen van kinderen en hun opvoeders te vergroten om zo een positieve ontwikkeling van jeugdigen te bewerkstelligen. Daarnaast wordt steeds meer gepleit voor aandacht voor de verschillende domeinen waarin jeugdigen zich bewegen. Dit betekent dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in het werk met kinderen op individueel- , groeps- en gezinsniveau, maar ook in invloeden en veranderingen in de sociale omgeving van jeugd, om daarmee een optimale ontwikkeling van jeugdigen te bewerkstelligen (Catalano e.a., 2004, Durlak, Taylor, Kawashima e.a., 2007, Kesselring, de Winter, Horjus, van de & van Yperen, 2012). Aangetoond is dat risico- en beschermende factoren aanwezig zijn in het gezin, in vriendengroepen, op school en in de wijk. Aandacht voor zowel sociale als omgevingsfactoren wordt van belang geacht om jeugdigen te ondersteunen bij het opgroeien en een optimale ontwikkeling van jeugdigen te realiseren (Catalano e.a., 2004, Durlak e.a., 2007). Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien 3 In dit document bieden we een beknopt overzicht van stromingen en theorieën die, Positieve ontwikkeling van jeugd: ieder vanuit een andere invalshoek, inzicht bieden in factoren die aan de positieve ontwikkeling van jeugdigen kunnen bijdragen. Daarnaast gaan we in op onderzoek theorie & onderzoek dat zich richt op de effecten van interventies op het beïnvloeden van specifieke beschermende factoren. Gebruikmakend van deze visies en onderzoek volgt een beschrijving van de top 10 van beschermende factoren die als leidraad kunnen dienen Wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren en de effecten van voor het inzetten van activiteiten en interventies voor de positieve ontwikkeling van de interventies die zich daarop richten, is nog van betrekkelijk recente datum. In de laatste jeugd. Ook geven we een korte beschrijving van Communities that Care en Allemaal jaren zijn visies/benaderingen ontstaan die ieder (deels) vanuit een andere invalshoek Opvoeders, twee programma’s die op kind- én wijkniveau zijn gericht. werken aan het bevorderen van een positieve ontwikkeling van de jeugd. We geven hier een beknopte beschrijving van het sociaal ontwikkelingsmodel, de Pedagogische Civil Society, het ‘Framework of Developmental Assets’ en de ‘Positive youth development (PYD)’ beweging. Het Sociaal ontwikkelingsmodel Het sociaal ontwikkelingsmodel (o.a. Hawkins & Weis, 1985) biedt inzicht in factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van probleemgedrag van kinderen en jongeren. Het model is gebaseerd op structurele theorie, de socialecontroletheorie, de leertheorie en de ontwikkelingsgerichte theorie. Het theoretisch model plaatst de onderliggende (risico- en beschermende) factoren van probl

Recently converted files (publicly available):