• Document: classical elegance 2017 Wiem jak si robi dobre meble. Ponad 40 lat doêwiadczenia ma swojà wag. Mody przemijajà, ale poczucie smaku i elegancja trwajà i zostajà. Na dobre. P. Kler, zało yci...
  • Size: 20.48 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 14:31:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

classical elegance 2017 „Wiem jak si´ robi dobre meble. Ponad 40 lat doÊwiadczenia ma swojà wag´. Mody przemijajà, ale poczucie smaku i elegancja trwajà i zostajà. Na dobre.” – P. Kler, zało˝yciel firmy Z radoÊcià i dumà oddajemy w Paƒstwa r´ce katalog Kler prezentujàcy kolekcj´ na rok 2016 / 2017. Wn´trza Kler to przestrzeƒ, w której czas nabiera prawdziwego wymiaru. Dlatego firma od lat pozostaje wierna niezmiennym pryncypiom łàczàc szlachetnoÊç surowców z kunsztem rzemiosła, dobre wzornictwo – z przemyÊlanà funkcjonalnoÊcià. Wn´trza Kler to nieustanny rozwój, kreacja autorskich wzorów i nowych trendów. Tematem przewodnim tegorocznej kolekcji jest komfort absolutny – fotele i sofy rozkładane automatycznie i sterowane intuicyjnie, rozwiàzania pomyÊlane precyzyjnie, by słu˝yç prostocie. Wn´trza Kler to miejsce osobiste, dlatego słu˝ymy Paƒstwu usługà projektowania i aran˝acji wn´trz. A jest w czym wybieraç: spektakularne kolekcje włoskich projektantów, solidnoÊç i precyzja niemieckich producentów, stonowany skandynawski design czy te˝ polskie wzornictwo najwy˝szej klasy. Nie zabraknie te˝ dodatków nowoczesnej aran˝acji wn´trz – lamp, ceramiki, tkanin i dywanów – z kolekcji Kler Accessories. Zapraszamy do salonów Kler na spotkanie z klasycznà elegancjà! www.kler.pl KOLEKCJA KLER EXCELLENCE 4 – 25 FOTELE I SOFY 30 – 101 KOMODY I WITRYNY 106 – 125 JADALNIE 132 – 173 SYPIALNIE 180 – 211 WYMIARY / INFORMACJE TECHNICZNE 230 – 237 DODATKI KLER ACCESSORIES 126 – 127 KOLEKCJA STOLIKÓW 128 – 129 KOLEKCJA DYWANÓW 174 – 175 KOLEKCJA LUSTRZANA 176 – 177 KOLEKCJA LAMP 178 – 179 KOLEKCJA MATERACÓW 212 – 223 KOSMETYKI DO PIEL¢GNACJI 238 AKTUALNOÂCI FUNDACJA PIOTRA KLERA 104 – 105 KARTA UPOMINKOWA 130 – 131 PROJEKTOWANIE I ARAN˚ACJA WN¢TRZ 224 – 225 KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI 226 – 227 PIOTR KLER ATELIER 228 – 229 STANDARD KLER FIRMA 238 INFORMACJE PRAKTYCZNE 238 KORZYÂCI Z ZAKUPU 239 Boheme Zestaw wypoczynkowy: fotel, sofy 2- i 3-osobowe, podnó˝ek • Moduł z przedłu˝onym siedziskiem (szezlong wyposa˝ony w schowek), dajàcy siedzàcemu mo˝liwoÊç wygodnego wyprostowania nóg • Układy naro˝nikowe (tradycyjne i z szezlongiem) • Wyposa˝enie dodatkowe: rozkładane łó˝ko, dekoracyjne poduszki wypełnione g´sim pierzem. Sofa 3-osobowa z szezlongiem i łóżkiem dostępna od: 14 379 zł (w skórze), 10 870 zł (w tkaninie); fotel dostępny od: 4 244 zł (w skórze), 2 947 zł (w tkaninie); podnóżek dostępny od: 1 657 zł (w skórze), 1 113 zł (w tkaninie). Wymiary, informacje techniczne:  strona 230 KOLEKCJA KLER EXCELLENCE 4/5 Nabucco Zestaw wypoczynkowy w skład którego wchodzà: fotel, sofy 2- i 3-osobowe, podnó˝ek • Moduły zestawiane w układy podłu˝ne lub naro˝nikowe • Moduł z przedłu˝onym siedziskiem (szezlong), dajàcy mo˝liwoÊç wygodnego wyprostowania nóg • Wyposa˝enie dodatkowe: dekoracyjne poduszki wypełnione g´sim pierzem • Elementy ozdobne: metalowe elementy wykoƒczone w kolorze złotym lub tapicerowane. Sofa 3-osobowa dostępna od: 9 128 zł (w skórze), 6 551 zł (w tkaninie); fotel dostępny od: 5 735 zł (w skórze), 4 386 zł (w tkaninie). Wymiary, informacje techniczne:  strona 232 KOLEKCJA KLER EXCELLENCE 6/7 Traviata Zestaw wypoczynkowy, w skład którego wchodzà: fotel, sofy 2- i 3-osobowe, podnó˝ek • Wyposa˝enie dodatkowe: dekoracyjne poduszki wypełnione g´sim pierzem

Recently converted files (publicly available):