• Document: ORTOPEDĠK PROTEZ ORTEZ
  • Size: 2.75 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 18:31:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ ORTEZ DĠZ ÜSTÜ PROTEZĠ ĠMALATI 725TTT029 Ankara, 2011  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir.  Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.  PARA ĠLE SATILMAZ. ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR................................................................................................................ii GĠRĠġ .................................................................................................................................. 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ................................................................................................ 3 1. SOKET YAPMAK .......................................................................................................... 3 1.1. Test (Prova) Soketi ................................................................................................... 3 1.1.1. Katlamalı Derin Çekim ...................................................................................... 4 1.1.2. Damla Derin Çekim ........................................................................................... 8 1.2. Prova ........................................................................................................................ 8 1.3. Supaplar ve Konumları ........................................................................................... 10 1.4. Kalıcı Soket (ġaft) Yapımı ...................................................................................... 11 1.4.1. Derin Çekim Soket........................................................................................... 11 1.4.2. Laminasyon Soket ........................................................................................... 12 1.5. Protezlere Etki Eden Etmenler................................................................................. 13 1.6. Protez Yapımının Prensipleri................................................................................... 15 1.7. Diz üstü Protezi Biyomekaniği ................................................................................ 19 1.7.1. Kuvvet / Kuvvet vektörü ve Dönme Momenti .................................................. 20 1.7.2. Ağırlık Merkezi ............................................................................................... 21 1.7.3. Denge ve Statik................................................................................................ 22 1.7.4. Statik Yapı....................................................................................................... 25 1.7.5. Soketin Statik Yapısı........................................................................................ 25 1.7.6. Ayak Bileği Ekleminin Statik Emniyeti ............................................................ 29 1.7.7. Dorsal Tespit Tipleri ........................................................................................ 29 1.7.8. Ayağın Ön Kısmının KalkıĢı ............................................................................ 31 1.7.9. Diz Ekleminin Statik Emniyeti ......................................................................... 31 1.7.10. Üç Boyutlu Statik DüĢey Yapı ....................................................................... 32 1.7.11. YürüyüĢ Analizi ve Hataların Belirlenmesi için Yapılan KoĢma Keneyleri ve Dinamik Ayarlar........................................................................................................ 35 UYGULAMA FAALĠYETĠ........................................................................................... 36 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 38 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .............................................................................................. 39 2. PROTEZĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ VE PROVASI ........................................................... 39 2.1. DeğiĢik Özel Tasarım Diz Üstü Protezleri ............................................................... 39 2.2. Protezi BirleĢtirmek/Monte Etmek .......................................................................... 40 2.3. Protez Giyme Teknikleri ......................................................................................... 43 2.3.1. Çorap ile Giyme............................................................................................... 44 2.3.2. Hızlı Kolay Çorap ile Giyim ............................................................................ 44 2.3.3. Elastik Bandaj ile Protez Giyme .....................

Recently converted files (publicly available):