• Document: Historia znaków drogowych część pierwsza
  • Size: 1.39 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 19:00:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Historia znaków drogowych część pierwsza władz. Panowała wielka dowolność. Normy prawne porządkujące ruch na gościńcach i oznakowania dróg innymi niż tylko drogo­ wskazy znakami, zaczęto wprowadzać już na początku XIX wieku. Na ziemiach polskich będących wówczas pod zaborami, najwcześ­ niej (w 1820 roku) sytuację na drogach regu­ lowało prawo pruskie. Wtedy też w przepi­ sach większości krajów europejskich zaczęto Maciej Rynowiecki mówić między innymi o: „... trzymaniu się pra­ Zdjęcia i ilustracje z archiwum autora wej strony drogi"... i o tym, że: „... przy wymi­ janiu należy wybaczać w prawo....". Znaki drogowe kojarzone są przeważnie na dawnym Szlaku Bursztynowym. Ma on W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż z motoryzacją, a z samochodami w szczegól­ 2,5 metra wysokości i został wykonany z pia­ niektóre kraje zastosowały (a raczej utrzy­ ności. Nie jest to jednak do końca prawdą. Parę skowca na polecenie komesa Piotra Dunina. mały w dalszym ciągu) zasadę ruchu lewo­ lat temu hucznie obchodzono stulecie powsta­ Stanowi pierwowzór obecnych znaków kie­ stronnego. Tę prawidłowość można tłuma­ nia samochodu. Okazuje się, że znaki drogo­ runku i miejscowości. czyć względami zwyczajowymi - dwaj jeźdź­ we mają znacznie dłuższą, bo kilkusetletnią W następnych wiekach również ustawia­ cy nadjeżdżający ku sobie, mogli się przy­ historię. Jako przykład może służyć tu nasz no na skrzyżowaniach traktów drogowska­ witać podając dłonie bez uciekania się do rodzimy zabytek - romański słup drogowy zy, a przed niektórymi miejscowościami tak­ akrobacji. z 1151 roku stojący w Koninie i oznaczający że tablice ze stosownymi napisami. Odbywa­ Pamiątką z dawnych lat jest znak kie­ połowę drogi pomiędzy Kaliszem a Kruszwicą ło się to bardziej zwyczajowo, niż z nakazu runku w formie solidnego słupa z piaskow­ ca, który powstał na początku XIX wieku we Francji. Obecnie - po prawie dwustu latach - znaki te nadal istnieją (zwłaszcza na fran­ cuskiej prowincji), spełniając swą drogo- wskazową rolę. Pod koniec XIX wieku próby konstruo­ wania pojazdu z napędem mechanicznym zaczęły nabierać coraz realniejszego kształtu. W Anglii, po wprowadzeniu sławnej ustawy o czerwonej fladze, którą trzeba było nieść prz

Recently converted files (publicly available):