• Document: Zachowek Wspólność majątku spadkowego
  • Size: 578.27 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 14:39:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek – cel instytucji • Ochrona interesów najbliższych krewnych spadkodawcy oraz jego małżonka/ swoboda testowania niekiedy może być przyczyną pokrzywdzenia najbliższych • Rezerwa (w prawie francuskim): dwie części spadku - rozrządzalna i nierozrządzalna, która to jest wyłączona od dyspozycji spadkodawcy -> spadkobiercy konieczni, • Zachowek – roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej (pochodna udziału spadkowego, jaki przypadłby spadkobiercy ustawowemu)/ a nie możliwość domagania się określonej części majątku spadkowego • Funkcja – ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny zmarłego przez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli roszczenia pieniężnego • obowiązek powstaje z chwilą śmierci i należy długów spadkowych; Podmioty uprawnione do zachowku • Wąski krąg osób – tylko najbliższe osoby zmarłego: • zstępni, • małżonek, • rodzice spadkodawcy, o ile byliby oni powołani do spadku z ustawy • Spadkodawca z dwójką dzieci i rodzicami -> testament: powołanie do całości spadku osoby obcej Uprawnienie do żądania zachowku przysługuje tylko dzieciom, rodzice uzyskaliby prawo do zachowku gdyby spadkodawca nie pozostawił dzieci. • Wyłączenia: • 1) osoby uznane za niegodne; osoby, które zrzekły się dziedziczenia; odrzuciły spadek przypadający im z ustawy -> osoby traktowane jakby nie dożyły otwarcia spadku; • 2) małżonek wyłączony od dziedziczenia w trybie art. 940 k.c.; • 3) wydziedziczeni przez spadkodawcę. • Roszczenie o uzupełnienie zachowku: jeżeli udział w spadku nie pokrywa należnego spadkodawcy zachowku np. do dziedziczenie dochodzi zdolny do pracy małżonek w zbiegu z rodzeństwem, a do substratu zachowku należy doliczyć znaczne darowizny (udział małżonka w spadku= ½, udziały rodzeństwa= po ¼. Uprawniony do zachowku tylko małżonek. Wartość spadku: 1000 + wartość darowizn:3000 = wartość substratu zachowku: 4000. Wartość zachowku dla małżonka -> 4000 x ½ x ½ = 1000. Roszczenie o uzupełnienie zachowku: 1000 – 500= 500 • Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem zachowku – również gdy uprawniony nie otrzymał go w innej postaci niż powołanie do dziedziczenia (art. 991 § 2, 996, 997 k.c.): a) darowizna (w tym zalicza się na należny dalszemu zstępnemu zachowek darowizny czy zapisy wind. uczynione na rzecz jego wstępnego (art. 996 k.c. zd. 2) b) zapis zwykły lub windykacyjny, c) poniesione na rzecz zstępnego koszty utrzymania oraz wykształcenia jeśli przekraczają przeciętną miarę Wybór spadkodawcy co do sposobu zaspokojenia os. upr. do zachowku (wiążący charakter) Zobowiązani z zachowku. Kolejność realizacji roszczenia 1. Spadkobiercy powołani do dziedziczenia : Jeżeli spadkobierca sam jest uprawniony do zachowku, odpowiada tylko za zachowek do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. 2. Osoby, na rzecz których ustanowiono zapis windykacyjny (odpowiedzialność solidarna, subsydiarna); przeszkody po stronie spadkobiercy- np. niewypłacalność, bezskuteczność egzekucji z majątku, oddalenie powództwa na podstawie art. 5 k.c. itp. 3. Obdarowani: odpowiedzialność subsydiarna; kolejność żądania wykonania roszczenia od najpóźniej obdarowanego (odpowiedzialność samodzielna i sukcesywna, brak solidarności, brak regresu w stosunku do pozostałych obdarowanych) Zapisobiercy windykacyjni i obdarowani - odpowiedzialni jedynie w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu wind., czy darowizny - jeżeli są też uprawnieni do zachowku – odpowiadają tylko do nadwyżki przekraczającej ich zachowek - możliwość zwolnienia się z zobowiązania przez wydanie przedmiotu darowizny/ zapisu wind. (upoważnienie przemienne nie obejmuje wydania surogatów)  stan wydawanego przedmiotu - zróżnicowana sytuacja obdarowanych: darowizny sprzed mniej niż 10 lat od otwarcia spadku w stosunku do osób niebędących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku; darowizny w każdym czasie na rzecz spadkobierców czy upr. do zachowku Wysokość zachowku • Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej: 1 /2 lub 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym • Uprzywilejowanie: osoby trwale niezdolne do pracy oraz małoletni zstępni; ocena wg chwili otwarcia spadku; • Ustalanie wysokości zachowku: 1) ustalenie udziału spadkowego - podstawa do obliczenia zachowku - obliczanie udziału spadkowego – spadkobiercy niegodni oraz ci, którzy odrzucili spadek TAK - spadkobiercy, którzy zrzekli się dziedziczenia lub wydziedziczeni NIE 2) ustalenie czy uprawniony jest pełnoletni i zdolny do pracy, czy też nie ( ½ lub 2/3 udziału spadkow

Recently converted files (publicly available):