• Document: Sale operacyjne. Panelowy system zabudowy ze stali nierdzewnej
  • Size: 6.7 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 11:44:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sale operacyjne Panelowy system zabudowy ze stali nierdzewnej Integra 34 Êciany 21 BioCote® 16 elementy dodatkowe 29 patrz katalog Stoły operacyjne  www.alvo.pl Spis treÂci Panelowy system zabudowy ze stali nierdzewnej O firmie ............................................................ 4 Certyfikaty . ...................................................... 5 Realizacje ......................................................... 6 Referencje......................................................... 8 Stal nierdzewna . ............................................... 14 Zalety stali nierdzewnej ................................... 14 Rodzaje stali stosowanych w systemie panelowym 15 okna 26 BioCote® .......................................................... 16 Działanie technologii ...................................... 16 KorzyÊci, jakie daje srebro ................................ 17 System i jego zalety .......................................... 18 Zalety zwiàzane z budowà ................................ 19 Zalety zwiàzane z eksploatacjà . ........................ 19 Etapy budowy sali operacyjnej .......................... 20 Elementy systemu ............................................. 21 Âciany . ......................................................... 21 Sufity . .......................................................... 25 Okna . ........................................................... 26 Drzwi ............................................................ 27 Elementy dodatkowe ....................................... 29 Szafy ............................................................ 32 Myjnie chirurgiczne ......................................... 33 Zintegrowana sala operacyjna INTEGRA . .............. 34 Paleta kolorów RAL . .......................................... 35 drzwi 27  O FIRMIE Alvo Grupa Gastrometal jest producentem wyrobów medycz- nych. Wspólnie z Paƒstwem dbamy o zapewnienie i utrzymanie bezpieczeƒstwa podczas wykonywania zabiegów medycznych, w czasie ratowania ˝ycia pacjentów oraz ich rekonwalescen- cji. Nasza zintegrowana sala operacyjna jest produktem kom- pleksowym. Tworzy jà panelowy system zabudowy i instalacji, zaplecze oraz wyposa˝enie sali. O wartoÊci i u˝ytecznoÊci dla Paƒstwa naszej zintegrowanej sali operacyjnej przesàdzajà trzy czynniki: bezpieczeƒstwo – ergonomia – ekonomia. Zatrudniamy sztab in˝ynierów i projektantów odpowiedzial- nych za realizacj´ naszego przedsi´wzi´cia. Wspó∏pracujemy z renomowanymi dostawcami materia∏ów, stosujàc to, co naj- lepsze i dajàce najwi´kszà pewnoÊç bezpieczeƒstwa pacjenta. Nasi doradcy medyczni – lekarze praktycy – inspirujà nas do systematycznego wprowadzania zmian i ulepszeƒ. Dzia∏amy na rynku mi´dzynarodowym. Wyposa˝amy szpitale w wielu krajach. Uczestniczymy w mi´dzynarodowych targach i konferencjach naukowych. Wspieramy akcje humanitarne. Osiàgni´cie tak wymiernego sukcesu w skali Êwiatowej nie by∏oby mo˝liwe bez olbrzymiego nak∏adu pracy zespo∏u lu- dzi ambitnych, dysponujàcych wiedzà i doÊwiadczeniem. To w∏aÊnie dzi´ki gronu profesjonalistów otwartych na nowoÊci, wspartych inwestycjami w technologi´ i park maszynowy mo˝liwe jest osiàganie naszych zamierzeƒ. Proponujemy Paƒstwu nowoczesny, bezpieczny wyrób. Nasz wyrób. Naszym klientom zapewniamy serwis oraz dajemy gwarancj¢ długoletniej eksploatacji naszych wyrobów.  www.alvo.pl CERTYFIKATY Panelowy system

Recently converted files (publicly available):