• Document: GÖRÖG ÖRÖKSÉG A GÖRÖG ORTODOX DIASZPÓRA MAGYARORSZÁGON A XVII XIX. SZÁZADBAN
  • Size: 5.97 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 21:11:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GÖRÖG ÖRÖKSÉG A GÖRÖG ORTODOX DIASZPÓRA MAGYARORSZÁGON A XVII–XIX. SZÁZADBAN ÅëëçíéêÞ ÊëçñïíïìéÜ Ç ÅëëçíéêÞ Ïñèüäïîïò ÄéáóðïñÜ Óôçí Ïõããáñßá 17ïò 19ïò áéþíáò BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 2009. ÁPRILIS 2 – JÚLIUS 5. KOZANI (GÖRÖGORSZÁG) 2010. ÁPRILIS 14 – JÚNIUS 5. JÓSA ANDRÁS MÚZEUM, NYÍREGYHÁZA 2010. JÚNIUS 19 – AUGUSZTUS 23. A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM KÉPZŐMŰVÉSZETI KATALÓGUSAI 58. szám Szerkesztette: Ulrich Attila Szakmai tanácsadók: Vasilis Stamatopoulos, Vasilis Angelidis, Dr. Diószegi György A katalógus szerkesztői köszönetet mondanak: Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre Magyar Nemzeti Galéria Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét Xantus János Múzeum, Győr Ausztiai Metropolita, Magyarországi és Közép-Európai Exarchátus, Wien Budapesti Görög Alapítású Magyar Ortodox Egyházközösség Görög-Ciprusi-Magyar Baráti Társaság Egyesület Venus Hellas Kft. Ekaterini Dardali Martha Politidou Vasilis Stamatopoulos Vasilis Angelidis Görög lektorok: Lina Stamatopoulou, Andreas Stamatopoulos Fotó: Bellák Gábor, Diószegi Gyöngyi, Jannis Nikolaou, Molnár Csongor, Karageorgiou Mária, Vasilis Stamatopoulos, Diószegi György Fordítás: Király Iliász Borítón: Bolti cégér Ypszilanti herceg képmásával (Festette: Lacatarisz Demeter) (A Budapesti Történeti Múzeum tulajdona) II. Rákóczi Ferenc védőlevele a görög kereskedők számára. (Egervár, 1708. június 8.) (A Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét tulajdona) Tördelés: Szemán Attila Felelős kiadó: Dr. Bene János megyei múzeumigazgató Nyomda: Tóth Imre nyomdája ISSN: 0133–8994 TARTALOMJEGYZÉK / ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ Köszöntô ............................................................................................................................. 5 Elôszó .................................................................................................................................. 7 A bécsi Metropolita üdvözlô levele a kiállítás alkalmából – ÏÉ ÅËËÇÍÉÊÅÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÔÇÅ ÏÕÃÃÁÑÉÁÓ ÙÓ ÖÏÑÅÉÓ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÐÏËÉÔÉÓMÏÕ .................................................................... 9 DR. SASVÁRI LÁSZLÓ – DR. DIÓSZEGI GYÖRGY: A XVII–XIX. századi magyarországi görög közösségek történetének fôbb jellemzôi Gyôr, Miskolc, Szentendre, Tokaj és Vác ortodoxiája tükrében ... 13 DR. LÁSZLÓ SASVÁRI – DR. GYÖRGY DIÓSZEGI: Τα κύρια χαρακτηριστικά τη̋ ιστορία̋ των ελληνικών κοινοτήτων τη̋ Ουγγαρία̋ του 17ου–19ου αιώνα στον καθρέφτη τη̋ Ορθοδοξία̋ του Miskolc, Szentendre, Tokaj και Vác ................................................................. 27 BELLÁK GÁBOR: Görög festôk a 19. századi Pest-Budán .................................. 41 ÅËËÇÍÅÓ ÆÙÃÑÁÖÏÉ ÓÔÇ ÂÏÕÄÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÅÓÔÇ ÊÁÔÁ ÔÏÍ 19ου ÁÉÙÍÁ Ôïõ BELLÁK GÁBOR .............................................................................. 51 ANDREAS STAMATOPOULOS: Nyugat-makedóniai görögök és görög-vlahok a XVIII–XIX. századi Magyar Királyságban ............................... 57 Ôï Åëëçíéêü êáé Eëëçíïâëá÷éêü óôïé÷åßï ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò óôçí Áõóôñïïõããáñßá êáôÜ ôïí 18ïí 19ïí áéþíá ôïõ ÁíäñÝá Óôáìáôüðïõëïõ .............................................................................................................. 83 ANDREAS STAMATOPOULOS: Vlahok, vlah-görögök, makedónvlahok, vagy kucovlahok – az igazság védelmében ......................................................... 101 ÂËÁ×ÏÉ Þ ÅËËÇÍÏÂËÁ×ÏÉ Þ ÌÁÊÅÄÏÍÏÂËÁ×ÏÉ Þ ÊÏÕÔÓÏÂËÁ×ÏÉ Ç ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÇÓ ÁËÇÈÅÉÁÓ Ôïõ ÁíäñÝá Óôáìáôüðïõëïõ ............ 105 ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÔÇÓ

Recently converted files (publicly available):