• Document: Utlenianie chemiczne (chemical oxidation)
  • Size: 2.49 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 20:17:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2017-05-20 Utlenianie chemiczne (chemical oxidation) Utlenianie chemiczne jest procesem powszechnie wykorzystywanym do usuwania zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych W wypadku zanieczyszczeń nieorganicznych (np. żelaza lub manganu, siarczków) utlenianie ma na celu zmianę ich stopnia utlenienia, co może prowadzić do zmiany ich rozpuszczalności; następnie mogą być wydzielone z wody w procesie sedymentacji i/lub filtracji. Stosując utlenianie związków organicznych dąży się do ich całkowitej mineralizacji i wytworzenia CO2 i H2O. Najczęściej jednak powstają produkty pośrednie (uboczne produkty utleniania/dezynfekcji) João Gomes, , Raquel Costa, Rosa M. Quinta-Ferreira, Rui C. Martins Application of ozonation for pharmaceuticals and personal care products removal from water. Science of The Total Environment Volume 586, 15 May 2017, Pages 265–283 1 2017-05-20 Utleniacze chemiczne  Chlor i jego związki (podchloryn sodu, ClO2, chloraminy)  O3 (ozon)  H2O2 (nadtlenek wodoru)  KMnO4 (manganian(VII) potasu)  O2 (utlenianie Fe i Mn) OH - rodnik hydroksylowy (powstaje podczas ozonowania lub w procesach zaawansowanego utleniania) Potencjał oksydacyjno- Potencjał oksydacyjno- redukcyjny (redoks, utleniania– redukcyjny, V redukcji) – miara właściwości Utleniacz środowisko środowisko utleniających utleniacza lub właściwości redukujących kwasowe zasadowe reduktora w reakcjach redoks, OH 2,76 czyli zdolności do oddawania lub O3 2,07 1,24 przyjmowania elektronów przez jony lub cząsteczki. Ilościową Cl2 1,49 0,9 miarą tej zdolności jest wartość H2O2 1,78 0,85 potencjału (E, Eh [V]) KMnO4 1,68 0,58 ClO2 0,95–1,71 NH2Cl 1,4 0,75 NHCl2 1,34 0,79 O2 1,23 0,4 Chlor Cl2 + H2O H+ + HClO + Cl- HClO OCl - + H+ W zależności od pH chlor w wodzie występuje w postaci: • Cl2 gazowego • Kwasu chlorowego(I) HClO (kwas podchlorawy) • Jonu chlorowego(I) ClO- (jon podchlorynowy) 2 2017-05-20 Reakcje chloru ze związkami amonowymi Przebieg reakcji, w wyniku których powstają chloraminy zależy od: • Stosunku masowego Cl : N • Odczynu roztworu Punkt maksymalny Cl : N = 5:1 (stosunek masowy) Punkt minimalny (przełamania) Cl : N = 7,6 : 1 praktycznie 10:1 Chlor 3 2017-05-20 Uboczne produkty chlorowania wód/ścieków zawierających związki organiczne Grupa UPU Związki Trihalometany (THM) chloroform (CHCl3), bromodichlorometan (CHBrCl2), chlorodibromometan (CHBr2Cl), bromoform (CHBr3) Haloacetonitryle (HAN) bromochloroacetonitryl, dibromoacetonitryl, dichloroacetonitryl, trichloroacetonitryl Kwasy haloorganiczne kwas chlorooctowy, kwas dichlorooctowy, kwas trichlorooctowy (HAA) Haloaldehydy aldehyd dichlorooctowy, aldehyd trichlorooctowy Haloketony 1,1-dichloropropanon, 1,1,1-trichloropropanon, 1,1-dichloro-2- butanon, 1,1,1-trichloro-2-butanon Chlorofenole 2-chlorofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4,6-trichlorofenol Inne chloropikryna, chlorocyjan ClO2 Ditlenek chloru (tlenek chloru (IV)) (chlorine dioxide) ClO2 ma jedynie właściwości utleniające, w przeciwieństwie do Cl2, który ma właściwości utleniające i chlorujące. Przy pH 6-8 ClO2 występuje w postaci roztworu gazu, nie ulegając hydrolizie. W tych warunkach równowaga rea

Recently converted files (publicly available):