• Document: KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhânek...
  • Size: 1.39 MB
  • Uploaded: 2024-07-03 15:43:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn* Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey'in kadîr* Ve bihî nesteıynü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Lâ ilâhe illallâhü şükran li nı'metih* Lâ ilâhe illallâhü ıkrâran bi rubûbiyyetih* Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih* Es'elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı mîkâiyle aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfile aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâiyle aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehû aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşi aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rabb* Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ismâıylü fe necceytehû minez zebhı aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî ya'kûbü fe radedte aleyhi besarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî dâvûdü fe cealtehû halîfeten fil erdı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a'taytehül mülke fil erdı aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel ğammillezî kâne fîhi aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ıysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetümraetü fir'avne fe rezaktehel cennete aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rabb* İnneke entel kerîmül kebîr* Hasbûnallâhü ve nı'mel vekîl* Ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem* KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor: "— Cebrail bana dedi ki: "Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahü Teala onu, Kıyamet Günü'nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur, dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah'ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür." Ebu Bekir Sıddık (r.a.) buyurdu: "Gece olsun gündüz

Recently converted files (publicly available):